Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 30 Thng Nien Nam A

Thi Xa a Co Nhan ao

(Xh 22,21-27; 1Th 1,5c-10; Mt 22,34-40)

 

Phuc Am: Mt 22, 34-40

"Ngi hay yeu men Chua la Thien Chua ngi, va yeu thng ke khac nh chnh mnh ngi".

Khi ay, nhng ngi biet phai nghe tieng Chua Giesu a lam cho nhng ngi Saoc cam mieng, th hop nhau lai, oan mot ngi thong luat trong nhom ho hoi th Ngi rang: "Tha Thay, trong le luat, gii ran nao trong nhat?"

Chua Giesu phan cung ngi ay rang: "Ngi hay yeu men Chua la Thien Chua ngi het long, het linh hon va het tr khon ngi. o la gii ran th nhat va trong nhat. Nhng gii ran th hai cung giong gii ran ay la: Ngi hay yeu thng ke khac nh chnh mnh ngi. Toan the Le luat va sach cac Tien tri eu tom lai trong hai gii ran o".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XXX Thng Nien A

Xh 22,21-27; 1Th 1,5c-10; Mt 22,34-40

Moi ngi eu biet, cac gii ran cua ao ta quy ve hai viec men Chua va yeu ngi. Nhng muon biet phai men Chua the nao va yeu ngi lam sao th phai da vao Thanh Kinh. Nhng bai oc Thanh Kinh hom nay cung noi ve hai ieu o. Tuy la nhng bai viet nhng thi ai khac nhau va a xa roi; nhng suy ngh, chung ta cang nhan thay tnh cach trng cu cua Li Chua.

Bai sach Xuat hanh a chung ta tr ve thi Cu c xa xa. Chung ta se ngac nhien ve tnh cach nhan ao cua nep song ao c thi bay gi. Va chung ta se hieu boi canh cua bai Tin Mng hn e nhan ra uy tn cua c Kito khi khang nh ve luat men Chua yeu ngi. Cuoi cung th Phaolo se cho chung ta thay gng sang cua mot giao oan biet on nhan va thi hanh Li Chua.

 

A. Trc Het, Thi Xa a Co Nhan ao

Chung ta thng ngh rang ngay xa ngi ta ch biet lay mat tra mat, rang en rang. Hn na chung ta con dam so sanh va cho rang nhng thi ai xa xa cua Abraham, Mose va avt, ngi ta ch c x vi nhau bang luat rng, ch khong the c x vi nhau theo tnh bac ai. Bai sach Xuat hanh hom nay khien chung ta phai de dat hn.

D nhien ay khong phai la nhng luat a c ban bo vao thi Xuat hanh. Ngi ta quen lay nhng luat nhng thi ai ve sau em cam vao nhng thi ai trc va at ni moi mieng cua nha luat phap tr danh la Mose e chung c them uy tn. Tuy nhien chung van can c vao bien co Xuat hanh nh ta thay ngay cau au tien trong bai oc hom nay.

Chua truyen cho dan: Khach c ngu, ngi khong c ngc ai va ap bc no, v cac ngi a la khach c ngu at Aicap. Va Ngi day khong c c hiep me goa con coi, keo no keu len Ngi th kh no Ngi boc len lam cho ngi ta ri vao canh v goa con coi.

Chung ta th at cac lenh truyen nay vao thi ai cua chung cach ay t nhat cung phai gan 3,000 nam. o khong phai la nhan ao va van minh sao? Nhat la luat tiep theo. Phai cho vay ma khong c lay lai. c gi vat the chan e tranh s lam dung, nhng nhng o cam o phai tra lai trc khi mat tri lan, keo em lanh ngi ngheo khong co ao lam men.

That, ngay xa a co nhng luat khong cho phep ngi ta boc lot nhau. Nhng ay khong phai ch co van e nhan ao, ma con co c s ao c. Chua day dan phai gi cac lenh truyen bac ai, khong phai v moi ngi la ong loai, hoac v phai nh lai hoi trc dan a tng la nan nhan cua nhieu s boc lot, nhng nhat la v Thien Chua la ang lan tuat. Ngi luon luon xot thng va benh vc nhng ke kho ngheo va yeu the. Ngi chong lai boc lot. Ngi oi cho moi ngi c bnh ang v tat ca eu la hnh anh cua Ngi. Ngi ta muon ep long Ngi th phai san soc en tha nhan. Ngi khong tach ri long ao c va tnh ong loai. Ngi khong ong hoa hai van e men Chua va yeu ngi; nhng Ngi ch chap nhan nhng long men Chua ong thi cung thng ngi.

Y nh cua Thien Chua th ro ret nh vay; nhng thng khi ngi ta lai khong thi hanh. Ngay trong Dan Chua, bat cong xa hoi va boc lot nhng ke yeu hen la chuyen khong hiem hoi. Cac tien tri cua Chua phan ng manh me, nhng cho en thi Chua Yesu van con co nhng khuynh hng phap luat muon tach ri hai nhiem vu men Chua va yeu ngi. Tham ch ngi ta con muon can c vao long men Chua e coi nhe bon phan thng ngi. oc ky bai Tin Mng hom nay chung ta se thay nh vay.

 

B. Ca Hai Gii Ran eu Quan Trong

M au, thanh Mattheo a cho chung ta thay bau kh tranh chap o k cua thi c Yesu. Ngi theo Biet phai, ke theo Saoc phai. Ben nay gai bay ben kia va h hng khi oi thu gap nan. T lanh vc chnh tr xa hoi, cuoc tranh chap lan sang pham vi ton giao. Luat phap co ti 613 khoan: 248 lenh truyen va 365 ieu cam. Nhng khoan nao trong hn khoan nao va khoan nao quan trong hn het? o la van e soi bong. Tuy theo ngi ta nghieng ve phung vu hay xa hoi, ve en th hay ve en vua, ma ngi ta co the bien minh cho thai o Biet phai hay Saoc phai, thai o de dat hay hp tac vi ngoai bang. Ai cung muon tranh thu ngi khac ve phe mnh. Ngi ta muon biet y kien cua c Yesu. Lap trng cua Ngi rat quan trong, v dan chung se tuy o ma bieu lo cam tnh vi phe nao. Nhng tuyen bo lap trng ay ra cung that nguy hiem cho Ngi. Phe oi ch se co them chng c e tieu diet Ngi.

Tuy nhien o ch la nhng suy tnh cua ngi ta. a nhieu lan ho gai bay Ngi. Nhng chang co lan nao ho a thanh cong. Hom nay cung vay. c hoi y kien ve gii ran trong nhat. Ngi tra li nh het moi ngi Dothai ao c: Ngi phai yeu men Chua, Thien Chua cua ngi, het long ngi, het linh hon ngi, va het long tr ngi. o la cau trong sach Th luat (6,5), la kinh nguyen hang ngay cua Dan Chua. Nhng c Yesu khong dng lai o. Ngi con noi tiep: o la gii ran th nhat. Th en cung quan trong nh vay, la ngi phai thng ong loai nh chnh mnh. Ngi khong ong hoa hai viec men Chua va yeu ngi. Hai viec o van khac nhau va co th t trc sau, nhng quan trong nh nhau; va v the khong c sao nhang nhiem vu nao. Net oc ao trong cau tra li tc la lap trng cua c Kito la cho o. Ngi ta van noi phai men Chua va thng ngi, phai co thien ao va nhan ao. Nhng thong thng ngi ta van coi o la nhng nhiem vu ri nhau, nhng bon phan khong lien lac g vi nhau. Ngi ta co the men Chua trong en th va khong thng ngi ngoai xa hoi hoac thng ngi ni xa hoi nhng lai khong men Chua trong en th. Nhat la ngi ta quen coi thng ngi la th yeu sanh vi nhiem vu phai men Chua.

oi vi c Kito th khong c nh vay. Phai thng ngi cung nh men Chua. u tien la men Chua nhng ong thi cung phai thng ngi. Sau nay thanh Yoan se giai thch: khong the co long men Chua vo hnh neu khong thng ngi hu hnh (1Yn 4,20). Va khi day phai thng ngi nh chnh mnh, c Yesu khong co y bao phai thng mnh trc, hay cung phai thng ca tha nhan na. Cau noi cua Ngi co ngha rang: phai thng ngi het mnh nh a men Chua het linh hon.

Cuoi cung mot net oc ao na trong cau tra li cua c Yesu la: tat ca Luat phap va Tien tri eu quy ve hai gii ran men Chua va yeu ngi ay. Va nh vay, khong nhng tat ca 613 khoan luat, ma toan the moi li giao huan eu nham phat trien long men Chua va yeu ngi.

Van e tranh chap xa nay gia cac phe nhom a c giai quyet. Chang phe nao thang nhng nhom nao cung phai no lc hn e gi tron Le luat. Noi ung ra phe nhom nao cung a lam lac. Khi a khong coi trong hai nhiem vu men Chua va thng ngi nh nhau, ngi ta a lam mat quan bnh, gay ra lech lac trong i song. c Yesu a mang n cu o en. Ai on nhan th phai men Chua nhng ong thi cung phai thng ngi. Thai o o, mot phan nao chung ta co the nhn thay ni giao oan Thessalonike cua thanh Phaolo, ma bai th hom nay nh muon noi len.

 

C. Mot Gng Thc Hanh

Co the noi ay la nhng oan van au tien cua bo sach Tan c. Phaolo a viet bc th nay trc het vao khoang nam 51, tai nha Aquila sau khi Timothe a mang mc va da thuoc en. Lan au tien bien th cho mot giao oan, nen Phaolo co mot thai o trnh trong ao c, va hau nh phung vu na.

Ngi ta n Chua v s song ao ni giao oan ay. Giao oan Thessalonike va bat chc Chua va bat chc cac Tong o. Ho song ket hp vi Chua nhng cung ket hp vi cac Tong o v ho a thay cac Tong o en lo viec cua Chua ni ho nhng ong thi a to ra ay tinh than phuc vu ho. Men Chua va yeu ngi khong phai la hai phan s tach biet, nhng cung quan trong nh nhau va phai tien hanh ong eu. Chnh v vay ma tieng tam cua giao oan nay a bay i khap ni va Thessalonike a tr thanh giao oan gng mau. Moi ni eu ca ngi ho ve hai iem: on nhan Li Chua cung nh on nhan cac Tong o. Ho va men Chua va thng ngi, va ket hp vi Chua va hiep nhat vi nhau.

Cam ong va chan that hn na la thai o on nhan nay qua that rat sieu nhien, v la on nhan gia bao noi gian truan, nhng lai hoan hy trong Thanh Than. ieu nay lam chng Tin Mng ma Phaolo em en khong phai la li cua loai ngi nhng la Li cua Thien Chua. Dan Thessalonike on nhan khong phai v thay o la li le khon ngoan xac tht, nhng la Li co sc manh cua Than Kh. Ho phai lt thang nhieu kho khan e on nhan va on nhan vui ve. The nen ho that a tham d vao mau nhiem t nan phuc sinh cua Chua. Ho a lanh nhan c chnh n cu o cua mau nhiem thap gia. Phaolo anh gia viec ho on nhan la viec bat chc Chua Yesu va cac Tong o; bi v khi on nhan Li Chua trong gian truan ma vui ve th ro rang ngi ta a bat chc cac Tong o trong viec dan d rao giang Li Chua gia ngan cam va e doa. Noi cach khac, long men Chua va thng ngi ni giao oan Thessalonike khong theo le the gian nhng ta vao sc manh cua Thanh Than. o la nep song ao chan that v hoan toan sieu nhien. Phaolo co ly do e hanh dien v nep song ao ay. Ngi ta n Chua that la phai le. Va ngi khong noi sai khi tuyen bo o la nep song phai tr nen gng mau cho moi giao oan.

Chung ta ngh sao ve cac li Kinh Thanh ay? Chung ta a tham tn tat ca Luat phap va Tien tri eu quy ve hai gii ran men Chua va yeu ngi. o van la hai viec khac nhau: khong the coi men Chua la thng ngi; va cung khong c coi thng ngi la men Chua. Nhng o la hai viec quan trong nh nhau; phai thi hanh ca hai, phai quy ca hai nh mot; phai ket hiep vi Chua va ong thi cung phai hp nhat vi moi ngi.

Giao x chung ta co c nh giao oan Thessalonike khong? Gap gian truan, kho khan, chung ta co bat chc Chua va cac Tong o khong? Co gi ao va i khong? Co va lam tot i va ep ao khong? Biet au nhng li trong bai sach Xuat hanh khong ang con co gia tr khan trng? Chung quanh chung ta co nhng ong bao mi en. Nhng anh ch em ay co c lap tc on nhan nh ong bao ruot tht khong? Nhng canh me goa con coi cung khong hiem gia chung ta. Va chac chan nhieu ngi ang lam canh vay mn va can giup . Long nhan ao khi gap kho khan co vn len c nh s giup cua c tin khong?

Cac tn hu Thessalonike a nh viec bat chc c Kito ma co mot nep song ao chan thc va tot ep. Gi ay, c Kito en hien dien trong mau nhiem t nan phuc sinh ni ban th. Chung ta muon tham d vao mau nhiem cua Ngi. Nhng viec tham d nay ch chan that khi chung ta quyet tam bat chc cuoc i cua c Kito. Chung ta se lam chng mnh a tham d thanh le chan that, neu sau khi ve nha, chung ta se song tot ca hai nhiem vu men Chua va yeu ngi. Chung ta se la Kito hu tot khi chu toan cac bon phan oi vi ca ao va i. Xin Thien Chua giup chung ta.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page