Chuùc Möøng
Taân Giaùm Muïc Giuse Ngoâ Quang Kieät
Taân Giaùm Muïc Giuse Traàn Xuaân Tieáu
Taân Giaùm Muïc Pheâroâ Nguyeãn Soaïn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm ba vò Giaùm Muïc môùi taïi Vieät Nam.

Vatican - 18.06.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Cha Giuse Ngoâ Quang Kieät laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Laïng Sôn-Cao Baèng. Ñöùc taân Giaùm Muïc naêm nay 47 tuoåi, thuï phong Linh Muïc caùch ñaây 8 naêm.

Giaùo Phaän Laïng Sôn-Cao Baèng giaùp giôùi Trung Quoác, ñöôïc caát nhaéc leân Giaùo Phaän naêm 1960 vaø laø giaùo phaän phuï thuoäc Giaùo Tænh Haø Noäi. Cuoäc ra ñi naêm 1954 vaø vuï taán coâng cuûa Trung Quoác naêm 1979 gaây neân naïn khan hieám nhaân söï muïc vuï vaø truyeàn giaùo. Soá giaùo daân nay chæ coøn khoaûng 5 ngaøn, ñöôïc chia thaønh 16 giaùo xöù, nhöng chæ coù moät Linh Muïc naêm nay hôn 90 tuoåi vaø 5 Nöõ Tu Ña-Minh. Daân cö trong Giaùo Phaän khoaûng 1 trieäu 700 ngaøn; trong ñoù coù raát nhieàu ngöôøi caøng ngaøy caøng löu yù ñeán Ñaïo Coâng Giaùo. Coâng vieäc muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa Vò Chuû Chaên môùi thaät khoù khaên vaø naëng neà.

Vatican - 18.06.99 - Cuõng taïi Vieät Nam, ÑTC boå nhieäm Cha Giuse Traàn Xuaân Tieáu, hieän laø Toång Ñaïi Dieän vaø Cha Sôû nhaø thôø Chính Toøa, laøm Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn Keá Vò Giaùo Phaän Long Xuyeân.

Cha Giuse Traàn Xuaân Tieáu naêm nay 54 tuoåi, ñaõ hoïc Trieát vaø Thaàn Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Urbaniana ôû Roma. Trôû veà Giaùo Phaän, Cha giöõ chöùc vuï thöù kyù cuûa Ñöùc Cha Micae Nguyeãn Khaéc Ngöõ trong nhieàu naêm, roài Giaùo Sö Ñaïi Chuûng Vieän vaø Toång Ñaïi Dieän, kieâm cha sôû nhaø thôø Chính Toøa Long Xuyeân cho tôùi luùc ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc.

Vatican - 18.06.99 - cuõng taïi Vieät nam, ÑTC boå nhieäm Cha Pheâroâ Nguyeãn Soaïn, hieän laø Toång Ñaïi Dieän vaø cha sôû nhaø thôø Chính Toøa, laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Qui Nhôn theá vò Ñöùc Cha Phaoloâ Huynh Ñoâng Caùc, xin höu vì lyù do tuoåi taùc.

Ñöùc Taân Giaùm Muïc Qui Nhôn ñaäu Tieán Só Giaùo Luaät taïi Ñaïi Hoïc Urbaniana ôû Roma vaø coù baèng veà vaên chöông Anh taïi Saigon.

Nhö vaäy hieän nay taïi Vieät Nam, chæ coøn hai Giaùo Phaän troáng ngoâi: Höng Hoùa vaø Haûi Phoøng. Theo nguoàn tin coù thaåm quyeàn, thì hai Ñöùc Taân Giaùm Muïc Giuse Ngoâ Quang Kieät, vaø Taân Giaùm Muïc Giuse Traàn Xuaân Tieáu, seõ ñöôïc taán phong vaøo ngaøy 29 thaùng 6/1999 naày, ñuùng ngaøy leã troïng kính hai thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ.Töôøng Thuaät Thaùnh Leã Phong Chöùc Taân Giaùm Muïc taïi Nhaø Thôø Chính Toøa Long Xuyeân


Back to Home