Nhöõng Maåu Baùnh Vuïn

Linh Muïc Nguyeãn Coâng Ñoan, SJ, Vieät Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1997. Taùc giaû giöõ baûn quyeàn.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page