Saùch Thieâng Lieâng
Con Bieát Con Caàn Chuùa

Lm Nguyeãn Taàm Thöôøng, SJ
Trung Taâm Truyeàn Hình Quang Khaûi, Ñaøi Loan

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

CON BIEÁT CON CAÀN CHUÙA, 27 baøi suy nieäm vaø caàu nguyeän

Laø ngöôøi ngoaïi ñaïo sao laïi tin coù Chuùa ngöï treân cao. Ñaõ tin Chuùa ngöï treân cao laø coù ñaïo roài. Neáu tin Chuùa ngöï treân cao maø vaãn ngoaïi ñaïo chæ coù nghóa laø coù ñaïo maø khoâng vaøo ñaïo thoâi.

Con phaûi baên khoaên theá naøo laø coù ñaïo vaø theá naøo laø vaøo ñaïo. trôøi chieàu nay roäng quaù, meânh moâng nhö ÑAÏO khoâng beán bôø. ÑAÏO meânh moâng laém, laøm sao con coù theå ñem ÑAÏO vaøo moät ñònh nghóa chaät heïp ñöôïc, Laøm sao con coù theå nhoát ÑAÏO vaøo nhaø thôø, veõ chaân dung ÑAÏO baèng tôø giaáy röûa toäi. Ñaõ nhieàu laàn con loaïi boû nhöõng ai khoâng cuøng toân giaùo vôùi con laø ngöôøi "ngoaïi ñaïo".

Boû caùi chaät heïp cuûa loøng mình, con thaáy lôøi kinh quaù ñoãi theânh thang. Neáu nhöõng giaûi maây ngang ñôøi troâi veà vuøng trôøi bao la khoâng bieát ñaâu laø beán bôø, thì yù nghóa cuûa lôøi kinh aáy cuõng meânh moâng khoâng bieát ñaâu laø bôø beán. Lôøi kinh ñoù laø:

Saùch Thieâng Lieâng "CON BIEÁT CON CAÀN CHUÙA" cuûa taùc giaû Nguyeãn Taàm Thöôøng.

Coù baùn taïi caùc nhaø saùch, giaù baùn: USD $10.00

(C) Copyright 1997. Taùc giaû giöõ baûn quyeàn.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page