2 Coâ Daâu Vieät Nam taïi Ñaøi Loan
qua ñôøi trong traän ñoäng ñaát
ngaøy 21/09/1999

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nantou, ngaøy 28 thaùng 9, 1999 - Qua baùo caùo cuûa cô quan caûnh saùt Nantou, Ñaøi Loan, ngaøy 28/09/1999, trong soá nhöõng ngöôøi qua ñôøi trong traän ñoäng ñaát ngaøy 21/09/1999 taïi Nantou, Ñaøi Loan, coù hai coâ daâu Vieät Nam vöøa ñöôïc cöôùi qua Ñaøi Loan chöa bao laâu: coâ Nguyeãn Thò Thanh Loan vaø coâ Hoaøng Thò Bình (hoaëc laø Hoaøng Thu Bình). Toaø nhaø cuûa 2 coâ bò saäp trong traän ñoäng ñaát vaø xaùc cuûa 2 coâ ñaõ ñöôïc tìm thaáy trong nhöõng toaø nhaø ñoã naùt.

Caûnh Saùt cuõng cho bieát, coù khoaûng hôn 939 ngöôøi ngoaïi quoác khaùc, maø trong ñoù ña soá laø nhöõng coâ daâu ñeán töø caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ (ñöông nhieân coù caû caùc coâ daâu Vieät Nam) ñang taïm laùnh cö taïi caùc khu tò naïn ñoäng ñaát vì nhaø cöûa cuûa hoï ñaõ bò saäp naùt.

Traän ñoäng ñaát döõ doäi taïi Nantou, Ñaøi Loan, xaûy ra vaøo raïng saùng ngaøy 21/09/1999 (luùc 1:47 saùng) laøm cho hôn 2,100 ngöôøi bò cheát, 8,000 ngöôøi bò thöông, vaø haøng traêm ngaøn ngöôøi ñang soáng trong caûnh maøn trôøi chieáu ñaát vì nhaø cöûa cuûa hoï ñaõ bò saäp ñoã. Chính phuû Ñaøi Loan cuõng nhö caùc toå chöùc cöùu trôï quoác teá khaùc ñeán töø Nga, Nhaät Baûn, Singapore, Hoa Kyø, Thoå Nhó Kyø... ñang noã löïc ñeå cöùu nhöõng ngöôøi bò keït trong caùc toaø nhaø bò saäp ñoã. Theo öôùc löôïng, soá ngöôøi cheát coù theå leân tôùi khoaûng 2,500 ngöôøi.

Nhöõng chaán ñoäng sau traän ñoäng ñaát vaãn tieáp tuïc xaûy ra, vaø theo caùc chuyeân gia döï ñoaùn, seõ coù nhöõng chaán ñoäng lôùn khaùc nöõa seõ xaûy trong trong voøng hai thaùng tôùi ñaây.

Nhöõng chaán ñoäng lôùn sau traän ñoäng ñaát ngaøy 21/09/1999:


Back to Home Page