Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñaøi Loan
noã löïc cöùu trôï
caùc naïn nhaân vuï ñoäng ñaát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñaøi Loan noã löïc cöùu trôï caùc naïn nhaân vuï ñoäng ñaát.

"Chuùng toâi seõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå giaûm bôùt nhöõng ñau khoå cuûa ngöôøi daân trong luùc naøy. Taát caû caùc cô sôû cuûa Giaùo Hoäi ñang saün saøng ñoùn tieáp caùc naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát kinh khuûng xaåy ra trong nhöõng ngaøy qua".

Ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Cha Gioan B. Wu, thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan vôùi Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ "Töông Lai", soá ra hoâm thöù Tö vöøa qua, ngaøy 22.09.99. Qua lôøi tuyeân boá cuûa Cha Wu, chuùng ta thaáy raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñaøi Loan khoâng phaûi khoâng ñöôïc chuaån bò, ñeå ñöông ñaàu vôùi bieán coá bi ñaùt naøy.

Ngay sau ít giôø xaåy ra vuï ñoäng ñaát kinh khuûng, Ñöùc Hoàng Y Paul Shan, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan, Giaùm Muïc giaùo phaän Kaohsiung (Cao Huøng) (mieàn nam Ñaøi Loan) ñaõ giaûi thích vôùi Haõng Thoâng Taán quoác teá Fides veà nhöõng döï tính cuûa ngaøi trong luùc naøy; ñoù laø: môû cöûa caùc nhaø thôø, caùc tröôøng hoïc cho caùc naïn nhaân coù nhaø cöûa bò phaù huûy, thu goùp caùc ñoà daâng taëng vaø huy ñoäng caùc töï nguyeän vieân ñeán trôï giuùp.

Cha Gioan B. Wu giaûi thiùch cho nhaät baùo Töông Lai chi tieát cuûa chöông trình cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát. Cha noùi: taïi Ñaøi Loan soá ngöôøi Coâng Giaùo khoaûng 300 ngaøn trong soá 21 trieäu daân cö. Nhöng Giaùo Hoäi ñaõ coù moät truyeàn thoáng veà giuùp ñôõ nhöõng giôùi ngheøo naøn, heøn yeáu hôn vaø coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc chính phuû ñaùnh giaù cao.

Nhö Ñöùc Hoàng Y noùi treân ñaây, Cha Wu cho bieát: "Chuùng toâi ñaõ môû cöûa caùc nhaø thôø, caùc tröôøng hoïc, caùc Tu Vieän ñeå doùn nhaän caùc ngöôøi khoâng coøn nhaø cöûa. Moät traêm töï nguyeän vieân ñaõ ñöôïc huy ñoäng, nhaát laø trong khu vöïc bò tai naïn, nhö khu vöïc Tai Chung. Ngoaøi ra coøn coù moät ngaøy caàu nguyeän, ñöôïc aán ñònh vaøo Chuùa Nhaäït 26.09.99 naày. Trong taát caû 446 giaùo xöù treân toaøn quoác, trong thaùnh leã, taát caû seõ nhôù caàu nguyeän cho caùc ngöôøi ñaõ qua ñi, cho caùc ngöôøi soáng soùt vaø cho coâng vieäc taùi thieát. Caùc soá tieàn daâng cuùng thu ñöôïc trong ngaøy Chuùa Nhaät 26.09.99 tôùi ñaây seõ daønh ñeå giuùp caùc naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát".

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuõng daønh ra moät soá tieàn cho Hoäi Töø Thieän Caritas ñeå goùp phaàn vaøo vieäc cöùu trôï caùc naïn nhaân. Hoäi Caritas Ñaøi Loan do Ñöùc Cha Joseph Ti-Kang, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ñaøi Baéc, ñieàu haønh. Caritas coù phaän söï huy ñoäng, thu nhaän, phoái hôïp vaø phaân phaùt caùc ñoà cöùu trôï cho moïi nguôøi, Coâng Giaùo vaø khoâng Coâng Giaùo. Ñoàng thôøi caùc Giaùm Muïc Ñaøi Loan coøn keâu goïi giaûm bôùt nhöõng chi phí voâ ích trong dòp Leã Trung Thu naêm nay, ñöôïc möøng long troïng vaøo ngaøy 24 thaùng 9/1999 naøy. Cha WU tuyeân boá: "Chuùng toâi ñaõ xin moïi ngöôøi thieän chí daønh soá tieàn chi phí trong dòp leã Trung Thu ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi ñau khoå. Chuùng toâi cuõng keâu goïi caû caùc nhaø chính trò nöõa".

Cha giaûi thích taïi sao keâu goïi caùc nhaø chính trò. Vì trong luùc naøy baét ñaàu cuoäc tuyeân truyeàn tuyeån cöû toång thoáng, ñöôïc aán dònh vaøo thaùng Ba naêm tôùi (2000). Thöïc söï cuoäc tuyeân truyeàn chöa chính thöùc khôûi söï, nhöng nhieàu öùng cöû vieân vaø caùc ngöôøi coäng taùc ñang tung ra nhöõng soá tieàn khoång loà cho vieäc tuyeân truyeàn. Caû caùc vò naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuõng leân tieáng xin giaûm bôùt caùc phí toån, nhieàu luùc voâ ích, ñeå coù theå goùp phaàn vaøo vieäc giuùp ñôõ caùc ngöôøi bò naïn ñoäng ñaát vaø caùc ngöôøi ngheøo khoå. Caùc nhaø chính trò coù laéng nghe hay khoâng? Cha Wu hy voïng raèng: raát coù theå lôøi keâu goïi ñöôïc ñoùn nhaän. Ñoùn nhaän hay khoâng, tuøy nôi caùc vò naøy. Cha noùi: "Laø Giaùo Hoäi, chuùng toâi coù boån phaän keâu goïi toaøn daân toû tình lieân ñôùi vôùi caùc anh chò em khoâng ñöôïc may maén". Trong dòp naøy, Vò Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuõng cho bieát: Caùc cô sôû cuûa Giaùo Hoäi taïi Ñaøi Baéc khoâng bò hö haïi gì caû. Coâng vieäc cöùu trôï ñöôïc huy ñoäng vaø toå chöùc raát nhanh choùng veà phía chính phuû cuõng nhö veà phía caùc toå chöùc khoâng chính phuû.

Caùc nöôùc ngoaøi, hieän môùi coù Nhaät Baûn vaø Hoa Kyø, hai quoác gia coù nhöõng lieân heä maät thieát rieâng vôùi Ñaøi Loan, ñeán caáp cöùu ngay töø luùc ñaàu. Lieân Hieäp Quoác cuõng toû thieän chí giuùp ñôõ Ñaøi Loan; nhöng vì Ñaøi Loan khoâng phaûi laø moät quoác gia Hoäi Vieân, neân phaûi chôø söï öng thuaän cuûa Baéc Kinh. Chính phuû Trung Quoác toû thieän chí muoán göûi vieän trôï qua trung gian Hoàng Thaäp Töï Trung Quoác ñeán Hoàng Thaäp Töï Ñaøi Loan, ñôït ñaàu laø 100 ngaøn Myõ kim (tieàn maët) vaø khoaûng 60 ngaøn Myõ kim baèng caùc ñoà cöùu trôï.

Caùch ñaây 10 ngaøy, Baéc Kinh loan baùo ñaõ coù nhöõng vuï taäp döôït quaân ñoäi vôùi nhieàu taàu chieán beân caïnh ven bieån Ñaøi Loan. Ñaây laø moät caûnh caùo roõ raøng, neáu Ñaøi Loan tieáp tuïc tuyeân boá ñoäc laäp taùch khoûi Luïc Ñòa. Thaùng 7/1999 vöøa qua, Toång Thoáng Ñaøi Loan, oâng Lee Teng-hui, baùc boû ñöôøng loái chính trò: moät nöôùc Trung Hoa duy nhaát, vaø chuû tröông lieân heä giöõa Ñaøi Loan vaø Trung Quoác, nhö laø lieân heä cuûa moät quoác gia vôùi moät quoác gia, nghóa laø Ñaøi Loan vaø Trung Quoác trôû thaønh hai quoác gia khaùc nhau. Baéc Kinh raát thònh noä veà thaùi ñoä cuûa chính phuû Ñaøi Baéc. Nhöng ñöùng tröôùc tai naïn khuûng khieáp trong nhöõng naøy naøy, Baéc kinh xem ra coù thaùi ñoä meàn deûo hôn. Chuû tòch Trung Quoác, oâng Jiang Zenin, tuyeân boá: Tai naïn khuûng khieáp vaø côn haáp hoái cuûa caùc ngöôøi ñoàng höông chuùng ta taïi Ñaøi Loan gaây xuùc ñoäng taâm hoàn taát caùc ngöôøi Trung Quoác. Qua Haõng thoâng taán Xinhua , oâng göûi söù ñieäp chia buoàn, trong ñoù oâng vieát: Caùc ngöôøi ñoàng höông ôû hai beân bôø bieån "ñoaøn keát maïnh meõ vôùi nhau nhö thòt vaø maùu. Vì lyù do naøy, Trung Quoác muoán cung caáp taát caû söï giuùp ñôõ coù theå ñeå giaûm bôùt nhöõng thieät haïi gaây neân bôûi tai naïn naøy."

Tuy nhieân, taïi Ñaøi Loan, ngöôøi ta ñaët caâu hoûi ngay nhö sau: Ñaây coù phaûi laø tình lieân ñôùi thöïc khoâng? Taïi Ñaøi Baéc, ít ngöôøi tin vaøo söï thaønh thöïc cuûa Baéc Kinh. Baéc Kinh tuyeân boá saün saøng giuùp ñôõ caùc ngöôøi ñoàng höông naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát khuûng khieáp naøy, nhöng laïi khoâng muoán Lieân Hieäp Quoác giuùp ñôõ, trong luùc Ñaøi Baéc yeâu caàu caùc nöôùc giuùp ñôõ. Ngöôøi ta keát luaän raèng: "Ñöôøng loái ngoaïi giao veà ñoäng ñaát, ñaõ thaønh coâng giöõa Hy Laïp vaø Thoã Nhó Kyø (hai quoác gia thuø ñòch nhau, ñaõ giuùp ñôõ nhau trong vuï ñoäng ñaát xaåy ra môùi ñaây taïi hai nöôùc); Nhöng ñoái Trung Quoác vaø Ñaøi Loan, phöông phaùp ngoaïi giao treân seõ khoâng thaønh coâng. Taïi Ñaøi Baéc, ngöôøi ta cho raèng: Vieäc tình nguyeän giuùp ñôõ trong luùc naøy cuûa Baéc Kinh chæ laø cô hoäi xaâm laêng baèng caùc phöông tieän khaùc, hôn laø moät cô hoäi thuaän tieän ñeå ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi. Vì theá Ñaøi Baéc caùm ôn vaø vaø trong luùc naøy khöôùc töø ñeà nghò cuûa Baéc Kinh.


Back to Home Page