Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñaøi Loan
phaùt ñoäng chieán dòch cöùu trôï
caùc naïn nhaân ñoäng ñaát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñaøi Loan phaùt ñoäng chieán dòch cöùu trôï caùc naïn nhaân ñoäng ñaát.

(Zenit 23/09/99) - Ñaøi Loan (Ñaøi Baéc) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñaøi Loan seõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñeå giuùp ñôõ caùc naïn nhaân cuûa traän ñoäng ñaát khuûng khieáp vöøa qua taïi nöôùc naøy, taát caû tröôøng hoïc vaø nhaø thôø cuûa giaùo hoäi ñang chuaån bò ñeå laøm nôi taïm truù cho nhöõng ngöôøi bò maát nhaø ôû.

Treân ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Hoàng Y Phaolo Ñan Quoác Tyû, Giaùm Muïc Cao Huøng vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan, vôùi haõng thoâng taán Fides, sau cuoäc ñoäng ñaát vaøo ñeâm ngaøy 20 raïng saùng ngaøy 21 thaùng 9/1999 vöøa qua. Ñöùc Hoàng Y Giaùm Muïc Cao Huøng noùi vôùi haõng thoâng taán Fides nhö sau: "Giaùo hoäi Ñaøi Loan ñang raùo rieát hoaït ñoäng trong hai laõnh vöïc: tröôùc tieân, taát caû caùc nhaø thôø vaø tröôøng hoïc seõ ñöôïc huy ñoäng ñeå ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi khoâng coøn nhaø cöûa vì traän ñoäng ñaát; thöù hai giaùo hoäi seõ môû chieán dòch quyeân goùp treân khaép theá giôùi ñeå cöùu trôï caùc naïn nhaân." Nhaân dòp Teát Trung Thu vaøo thöù Saùu 24/09/1999, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan keâu goïi chính phuû vaø daân chuùng Ñaøi Loan haõy tieát kieäm moät khoaûn soá tieàn hoï döï tính tieâu duøng trong dòp naøy, ñeå ñoùng goùp vaøo quyõ cöùu trôï nhöõng anh chò em bò aûnh höôûng do traän ñoäng ñaát.

Giai ñoaïn ñaàu cuûa chieán dòch cöùu trôï naøy ñaõ baét ñaàu. Trong khi ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuse Ñòch Cöông, Toång Giaùm Muïc Ñaøi Baéc, ñaõ yeâu caàu toå chöùc Caritas cuûa giaùo phaän göûi ngöôøi tôùi nôi ñeå thaåm ñònh tình hình vaø vaän ñoäng caùc cô quan baùc aùi khaùc hôïp taùc trong coâng cuoäc cöùu trôï. Ñöùc Hoàng Y Giaùm Muïc Cao Huøng cho bieát theâm, vaøo Chuùa Nhaät 26 thaùng 9/1999 naày, taát caû caùc giaùo xöù treân toaøn quoác seõ cöû haønh thaùnh leã ñeå caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân, cho nhöõng ngöôøi soáng soùt, vaø sau ñoù seõ coù cuoäc laïc quyeân.


Back to Home Page