Ngöôøi daân Ñaøi Loan
ñöôïc keâu goïi taùi thieát ñaát nöôùc
sau nhöõng tai naïn khuûng khieáp
cuûa traän ñoäng ñaát

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ngöôøi daân Ñaøi Loan ñöôïc keâu goïi taùi thieát ñaát nöôùc sau nhöõng tai naïn khuûng khieáp cuûa traän ñoäng ñaát.

Tin ÑAØI BAÉC, Ñaøi Loan (UCAN 12/10/99) -- Ngaøy 11-10-99, caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò, toân giaùo vaø daân söï taïi Ñaøi Loan ñaõ cöû haønh Nghi Leã Tieãn Bieät nhöõng ngöôøi ñaõ cheát trong traän ñoäng ñaát môùi ñaây vaø keâu goïi nhöõng ngöôøi soáng soùt haõy taùi thieát laõnh thoå vôùi nieàm hy voïng vaø loøng can ñaûm. Toång thoáng Lyù Ñaêng Huy chuû toïa nghi thöùc töôûng nieäm ñoái vôùi 2,312 ngöôøi ñaõ cheát trong traän ñoäng ñaát ngaøy 21-09-99. Trong soá 7,000 ngöôøi tham döï nghi thöùc taïi saân vaän ñoäng Ñaøi Baéc, coù caùc ñaïi bieåu nöôùc ngoaøi vaø ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo nhö Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø Laõo Giaùo vaø caùc toå chöùc coâng daân. Nhöõng ñoäi caáp cöùu ñaõ laøm vieäc ngaøy ñeâm ñeå cöùu nhöõng ngöôøi coøn soáng soùt vaø thu nhaët nhöõng ngöôøi cheát cuõng hieän dieän taïi buoåi leã. Maëc duø thieân tai vaãn ñeå laïi "moät veát thöông trong loøng moïi ñoàng baøo maø khoâng theå chöõa laønh ñöôïc", toång thoáng Lyù Ñaêng Huy keâu goïi ngöôøi daân Ñaøi Loan haõy tin töôûng vaøo töông lai vaø "baét tay xaây döïng moät ngaøy mai töôi ñeïp hôn."

Ngoaøi nghi thöùc an taùng, truyeàn thoáng ngöôøi Hoa coøn töôûng nieäm nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vaøo ngaøy thöù 21 sau ngaøy hoï qua ñôøi. Trong tieáng nhaïc bi thöông vaø tieáng khoùc thöông cuûa thaân nhaân caùc naïn nhaân, caùc vò chöùc saéc laàn löôït böôùc leân khaùn ñaøi. Caùc vò naâng cao moät voøng hoa caåm chöôùng vaø cuùi mình ba laàn, moät nghi thöùc truyeàn thoáng ñoái vôùi ngöôøi cheát, tröôùc moät ñaøi kyû nieäm taïm thôøi cao 12m, ñöôïc gaén ñeøn maøu xanh môø. Phoù toång thoáng Lieân Chaán ñoïc baøi ñieáu vaên vaø keâu goïi nhöõng ngöôøi soáng soùt haõy thöïc hieän caùc giaác mô dôû dang cuûa ngöôøi thaân ñaõ qua ñôøi. OÂng noùi: "Chính khi xaây döïng laø luùc chuùng ta hoaøn taát vieäc taùi sinh." Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi tình nguyeän vaø quaø taëng thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñaøi Loan vaø ngoaïi quoác tieáp tuïc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi soáng soùt taùi laäp cuoäc soáng môùi. Caû baûy giaùo phaän Ñaøi Loan ñaõ ñöôïc phaân chia ñeå moãi ñòa phaän phuï traùch nhaän baûo trôï moät vuøng thieân tai ñeå giuùp cöùu trôï vaø taùi thieát.

Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Ñan Quoác Tyû, giaùo phaän Cao Huøng, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan, ñaõ ñi thaêm caùc vuøng bò thieät haïi nhaát taïi Ñaøi Trung, mieàn trung Ñaøi Loan, vaøo ngaøy 1-10-99. Ñaây laø chuyeán ñi thöù hai cuûa ngaøi tôùi vuøng naøy. Trong cuoäc hoïp baùo sau ñoù, Ñöùc Hoàng Y ñaõ baøy toû söï saün saøng cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu caáp thieát vaø coá vaán phuïc hoài tinh thaàn cho nhöõng khuûng hoaûng cuûa ngöôøi soáng soùt trong traän ñoäng ñaát. Ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc nhieàu giaùo xöù vaø hoäi ñoaøn trong toång giaùo phaän Ñaøi Baéc ñaõ luaân phieân caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñaõ qua ñôøi taïi phoøng caàu nguyeän taïm thôøi ñöôïc thieát laäp cho caùc toân giaùo taïi moät phoøng leã tang ôû ñaây ngaøy 2-10-99. Nhieàu toå chöùc Coâng Giaùo treân khaép Ñaøi Loan ñaõ ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa Giaùo Hoäi tham gia chaêm soùc treû em vaø ngöôøi giaø maát gia ñình trong traän ñoäng ñaát. Tuy nhieân, chæ coù moät ít ngöôøi giaø ñöôïc chuyeån tôùi cho Giaùo Hoäi maø thoâi. Traän ñoäng ñaát naëng neà nhaát taïi laõnh thoå trong theá kyû naøy ñaõ laøm cho hôn 2,400 ngöôøi qua ñôøi, bò thöông 8,700 ngöôøi vaø khieán 100,000 ngöôøi maát nhaø cöûa.


Back to Home Page