ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn
veà vuï ñoäng ñaát döõ doäi taïi Ñaøi Loan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï ñoäng ñaát döõ doäi taïi Ñaøi Loan.

Vatican - 21.09.99 - Vôùi böùc dieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC kyù vaø göûi tôùi Toøa Söù Thaàn taïi Ñaøi Baéc, ÑTC baøy toû söï ñau ñôùn cuûa ngaøi veà taïi naïn khuûng khieáp vöøa xaåy ra, ñoàng thôøi ngaøi khaån xin ôn an uûi cuûa Thieân Chuùa cho caùc ngöôøi bò thöông vaø caùc ngöôøi khoâng coøn nhaø cöûa. Taïi Ñaøi Loan chöa heà bao giôø xaåy ra moät vuï ñoäng ñaát taøn phaù kinh khuûng nhö vaäy. Vuï ñoäng ñaát naøy coù theå laø vuï maïnh nhaát (7,6 Richter) ñöôïc ghi nhaän trong nhöõng naêm cuoái cuøng cuûa theá kyû naøy treân caû theá giôùi. Soá ngöôøi thieät maïng cho tôùi luùc chuùng toâi laøm tin naày, leân tôùi gaàn hai ngaøn. Soá ngöôøi bò thöông khoaûng 4 ngaøn. Hieän nay coâng vieäc caáp cöùu vaãn tieáp tuïc. Nhö vaäy nhöõng con soá treân ñaây coøn coù theå thay ñoåi nhieàu . Chính phuû Trung Quoác, laàn thöù nhaát, tình nguyeän ñeán cöùu giuùp caùc naïn nhaân taïi Ñaøi Loan, duø giöõa Baéc Kinh vaø Ñaøi Baéc ñang coù nhieàu caêng thaúng töø ít thaùng nay. Chính phuû Ñaøi Loan ra leänh cho quaân ñoäi tham döï vaøo vieäc caáp cöùu vaø tìm kieám caùc ngöôøi coøn soáng soùt hoaëc bò cheát döôùi nhöõng toøa nhaø suïp ñoå. Coâng vieäc cöùu trôï gaëp nhieàu khoù khaên, vì ñaát vaãn tieáp tuïc chaán ñoäng, tuy vôùi möùc ñoä thaáp hôn.


Back to Home Page