Hoi ngh lien ton

ve luan ly ao c Tr tue nhan tao

 

Hoi ngh lien ton ve luan ly ao c Tr tue nhan tao.

G. Tran c Anh, O.P.

Hiroshima (RVA News 05-07-2024) - Hoi ngh lien ton ve luan ly ao c Tr tue nhan tao se tien hanh trong hai ngay 09 va 10 thang Bay nam 2024, tai thanh pho Hiroshima, Nhat Ban, vi chu e la: "Luan ly ao c Tr tue nhan tao phuc vu hoa bnh: Cac ton giao the gii dan than thi hanh Li Keu Goi tai Roma".

Li keu goi nay c c Tong giam muc Vincenzo Paglia, Chu tch Han Lam vien bao ve s song, cac v ai dien cua cac cong ty Microsoft, IBM, to chc Lng nong Quoc te FAO, trc s hien dien cua ong Chu tch Ngh vien Au chau, cung ky ngay 28 thang Hai nam 2020, tai tru s Han Lam vien Toa Thanh ve s song Vatican.

Li keu goi nham thang tien mot loi tiep can luan ly ao c oi vi Tr tue nhan tao va co vo tinh than trach nhiem cua cac to chc, cac chnh phu, cac cong ty ky thuat lien quoc cung nh cac to chc khac e hnh thanh mot tng lai, trong o nhng tien bo tan tien ve ky thuat so s dung thien tai va s sang tao cua con ngi, ong thi ton trong pham gia cua moi ngi, cung nh cua trai at chung ta.

Nay, tiep theo viec ky ket Li Keu Goi t Roma, do cac v lanh ao ba ton giao oc than Abraham: Kito giao, Hoi giao va Do thai giao, hoi nam 2023 nhan danh s song chung, Hoi ngh tai Hiroshima cung co quan iem, theo o mot loi tiep kien a ton giao oi vi nhng van e sinh t, nh luan ly ao c ve Tr tue nhan tao la con ng phai theo. Cac ton giao gi mot vai tro chu yeu trong viec hnh thanh mot the gii vi mot y niem ve s phat trien tien hanh song song vi viec bao ve pham gia cua moi ngi va bao ve trai at, can nha chung cua chung ta.

Viec Hoi ngh nay dien ra tai Hiroshima cung la ieu rat y ngha: thanh pho nay nh mot chng ta manh me ve nhng hau qua cua ky thuat tan pha va ve c muon lien ly ve hoa bnh. Hoi ngh c ong to chc, vi s cong tac cua C quan "Cac ton giao ung ho hoa bnh" Nhat Ban, Dien an Abu Dhabi ve hoa bnh va Toa Rabbi trng cua Israel. Ba v lanh ao ba c quan nay, cung vi c Tong giam muc Vincenzo Paglia, se oc dien van khai mac Hoi ngh. Tiep theo o la cac bai thuyet trnh cua cac chuyen gia trong ba khoa hop.

(Romancall.org 3-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page