Ket toan t Ngan hang Vatican:

D c 30.6 trieu Euro trong nam 2023

 

Ket toan t Ngan hang Vatican: D c 30.6 trieu Euro trong nam 2023.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-06-2024) - Ngan sach ket toan nam 2023, Vien Giao vu (IOR), quen goi la Ngan hang Vatican, a d c 30.6 trieu Euro, trong so nay co 13.6 trieu c danh cho cac hoat ong ton giao va bac ai.

Thong cao cong bo hom 14 thang Sau nam 2024 noi rang: "Lien tiep trong mi hai nam, Vien Giao vu cong bo Phuc trnh thng nien vi ket toan hoat ong c soan thao phu hp vi cac nguyen tac ke toan quoc te (IAS-IFRS)".

Ket toan nam 2023 a c Hoi ong giam sat cua Vien nhat tr phe chuan, chieu theo quy che va e len Uy ban cac Hong y e tham nh... Phu hp vi cac muc tieu cua ke hoach chien lc va chu toan vai tro hang au la phuc vu cac hoat ong ton giao cua c Thanh cha va Giao hoi tren the gii, trong nam 2023, Vien Giao vu a at c 30.6 trieu Euro li nhuan rong.

e y ti nhng nhu cau von cua Vien, Hoi ong Hong y a quyet nh phan phat 13.6 trieu Euro cho cac hoat ong ton giao va t thien. Sau cung, ve viec quan ly tai san cua Vien, Ban Giam oc Vien cam ket dan than trong s ton trong cac nguyen tac phu hp vi c tin Cong giao, phu hp vi luan ly ao c trong viec au t.

(Vatican News 14-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page