c Thanh cha tiep

sau tan ai s canh Toa Thanh

 

c Thanh cha tiep sau tan ai s canh Toa Thanh.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-06-2024) - Trong buoi tiep kien cac ai s mi cua sau quoc gia canh Toa Thanh, c Thanh cha Phanxico ac biet nhac en nhng thach o cua the gii ngay nay va mi goi cac ai s cong tac vao viec xay dng hoa bnh trong gia nh nhan loai.

Sau v ai s cua Ethiopia, Zambia, Tanzania, Burundi, Qatar va Mauritania khong thng tru Roma, nen c Thanh cha tiep kien chung cac v, trong buoi en trnh uy nhiem th, sang ngay 08 thang Sau nam 2024.

Trong li chao cac v ai s mi, c Thanh cha noi rang "Rat tiec gia nh cac dan nc ngay nay ang b xau xe v tham kch cac cuoc noi chien, cac xung ot mien va quoc te. Chung ta ch can ngh en nhng g ang xay ra tai Sudan, Ucraina, Gaza va Haiti, nh vai v du. ong thi, chung ta chng kien nhieu cuoc khung hoang nhan ao do cac cuoc xung ot ay gay ra, ke ca nan thieu nha , lng thc, nc va cham soc y te thch hp. Hn na, chung ta cung phai chu y en nan cng bach di c, so ngi di tan noi a gia tang, nan buon ngi, nhng hau qua cua s thay oi kh hau, nhat la anh hng tieu cc tren nhng ngi ngheo va de b ton thng nhat, nhng chenh lech kinh te hoan cau, gop phan lam cho nhieu ngi, nhat la gii tre, anh mat hy vong.

Trc tnh trang tren ay, c Thanh cha noi rang: "Di anh sang nhng thach o o, ieu thiet yeu la khi s mot cuoc oi thoai nhn xa trong rong, xay dng va co tinh than sang tao, da tren s lng thien, ci m, e tm ra nhng giai phap chung, va cung co nhng moi tng quan lien ket chung ta nh nhng anh ch em trong mot gia nh the gii. Ngoai ra, chung ta cung phai nh en nhng ngha vu oi vi cac the he tng lai, t hoi au la the gii ma chung ta muon cho con chau chung ta va nhng ngi en sau sinh song trong o".

ng trc nhng thach o o, trc nhng bat nh oi vi tng lai, ngi ta de nan ch va that vong, tr nen bi quan va co thai o song chet mac bay. Nhng c Thanh cha nhan manh rang "chnh niem hy vong giup chung ta nhn nhan ieu tot lanh trong the gii va mang lai cho chung ta sc manh can thiet e ng au vi nhng thach o ngay nay".

Va nh mot dau ch hy vong, c Thanh cha ngh en cac v ai s la nhng ngi ang tm cach xay dng nhng nhp cau gia cac dan toc, ch khong phai dng len nhng bc tng. Ngai noi: Trach nhiem cao ca ma quy v thi hanh, nhac nh rang s tm kiem nhng iem chung, s cam thong lan nhau va bieu lo cu the tnh lien i xa hoi, o la nhng ieu co the. Toi tin rang s vu cua quy v gop phan xay dng mot xa hoi cong bang va nhan ban hn, cung nh cung co nhng moi tng quan tot ep gia quoc gia cua quy v vi Toa Thanh...".

(Sala Stampa 8-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page