S iep Phuc sinh Urbit et Orbi 2024

cua c Thanh Cha Phanxico

 

S iep Phuc sinh Urbit et Orbi 2024 cua c Thanh Cha Phanxico.

Ban dch Viet Ng cua J.B. ang Minh An

Vatican (VietCatholic News 31-03-2024) - Luc 10h15 sang Chua Nhat 31 thang Ba nam 2024, trc hang tram ngan tn hu ng chat quang trng thanh Phero, thanh le Phuc sinh a c c hanh ngay trc tien nh en Th Thanh Phero. Tiep theo o la s iep Phuc sinh Urbi et Orbi gi dan thanh Roma va toan the gii cung nghi thc ban phep lanh kem theo n toan xa cho tat ca cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero cung nh nhng anh ch em tn hu tren the gii, theo doi qua cac ai phat thanh, truyen hnh va cac phng tien truyen thong mi trong o co mang li ien toan toan cau mien la ho tuan gi cac qui tac va hoi u cac ieu kien luat nh, ngha la xng toi, rc le, cau nguyen theo y c Thanh Cha va t bo moi quyen luyen oi vi toi loi.

Trong s iep Phuc Sinh Urbi et Orbi gi en dan thanh Roma va toan the gii, ngai noi:

 

Anh ch em than men, chuc mng Le Phuc Sinh!

Ngay nay tren khap the gii vang len thong iep c cong bo cach ay hai ngan nam t Gierusalem: "Chua Giesu Nazareth, ang b ong inh, a song lai!" (Mc 16:6).

Giao Hoi song lai noi kinh ngac cua nhng ngi phu n en mo vao luc bnh minh ngay au tuan. Ngoi mo cua Chua Giesu a c niem phong bang mot tang a ln. Ngay nay cung vay, nhng tang a ln, nhng tang a nang, ang chan ng nhng hy vong cua nhan loai: tang a chien tranh, tang a khung hoang nhan ao, tang a vi pham nhan quyen, tang a buon ngi, va ca nhng tang a khac na. Giong nh cac n mon e cua Chua Giesu, chung ta hoi nhau: "Ai se lan tang a ra khoi ca mo gium ta ay?" (x. Mc 16:3).

ay la kham pha ang kinh ngac cua buoi sang Phuc sinh o: tang a, tang a khong lo, a b lan i. S ngac nhien cua cac phu n cung la s ngac nhien cua chung ta: ngoi mo cua Chua Giesu m toang va trong rong! T ay, moi th bat au lai! Mot con ng mi dan qua ngoi mo trong o: con ng ma khong ai trong chung ta, ngoai tr Thien Chua, co the m ra: con ng s song gia cai chet, con ng hoa bnh gia chien tranh, con ng hoa giai gia han thu, con ng cua tnh huynh e gia s thu ch.

Anh ch em than men, Chua Giesu Kito a song lai! Ch co Ngai mi co quyen nang e lan i nhng tang a chan ng dan en s song. Ngai, ang hang song, chnh la con ng o. Ngai la Con ng: con ng dan en s song, con ng hoa bnh, hoa giai va tnh huynh e. Ngai m ra thong lo o, la ieu ma con ngi khong the lam c, bi v ch co Ngai mi co the xoa toi tran gian va tha th toi loi cho chung ta. V khong co s tha th cua Thien Chua, hon a o khong the c di i. Khong co s tha th toi loi th khong the vt qua c nhng rao can thanh kien, nhng li buoc toi lan nhau, vao nao trang cho rang chung ta luon ung va ngi khac sai. Ch co Chua Kito phuc sinh, khi ban n tha toi cho chung ta, mi m ng cho mot the gii c oi mi.

Ch co Chua Giesu m ra trc mat chung ta nhng canh ca s song, nhng canh ca ma chung ta lien tuc ong lai khi chien tranh lan rong khap the gii. Hom nay, trc het chung ta muon hng mat ve Thanh Thanh Gierusalem, ni chng kien mau nhiem Cuoc Kho nan, Cai chet va Phuc sinh cua Chua Giesu, cung nh ti tat ca cac cong ong Kito hu Thanh a.

Toi ac biet ngh en cac nan nhan cua nhieu cuoc xung ot tren toan the gii, bat au t nhng cuoc xung ot Israel, Palestine va Ukraine. Xin Chua Kito phuc sinh m ra con ng hoa bnh cho cac dan toc b chien tranh tan pha nhng vung o. Khi keu goi ton trong cac nguyen tac cua luat phap quoc te, toi bay to hy vong ve mot cuoc trao oi chung tat ca cac tu nhan gia Nga va Ukraine: tat ca v li ch cua tat ca moi ngi!

Toi keu goi mot lan na rang viec tiep can vien tr nhan ao phai c bao am cho Gaza va mot lan na keu goi nhanh chong tha cac con tin b bat gi vao ngay 7 thang 10 va qua va ngng ban ngay lap tc Dai Gaza nay.

Chung ta ng e nhng hanh ong thu ch hien tai tiep tuc gay ra nhng hau qua nghiem trong oi vi dan thng, en mc sc chu ng cua ho a en gii han, va tren het la oi vi tre em. Chung ta thay bao nhieu au kho trong oi mat cua tre em: tre em nhng vung at ang co chien tranh a quen mat cach mm ci! Vi oi mat o, cace m hoi chung ta: Tai sao? Tai sao tat ca cai chet nay? Tai sao tat ca s tan pha nay? Chien tranh luon la ieu phi ly, chien tranh luon la s that bai! Chung ta ng e nhng lan gio chien tranh ang manh len thoi vao Au Chau va a Trung Hai. Chung ta ng nhng bo luan ly cua vu kh va tai vu trang. Hoa bnh khong bao gi c thc hien bang vu kh, ma bang oi ban tay dang rong va trai tim rong m.

Anh ch em than men, chung ta ng quen Syria, at nc a phai chu hau qua cua mot cuoc chien tranh lau dai va tan khoc suot 13 nam qua. Qua nhieu cai chet va mat tch, qua nhieu ngheo oi va tan pha, oi hoi s ap ng t pha moi ngi va cong ong quoc te.

Hom nay, suy ngh cua toi ac biet hng ve Li Bang, ni a co luc trai qua s be tac ve mat the che va mot cuoc khung hoang kinh te va xa hoi ngay cang sau sac, gi ay tr nen tram trong hn bi nhng hanh ong thu ch bien gii vi Israel. Xin Chua Phuc sinh an ui ngi dan Li Bang than yeu va nang toan the at nc nay trong n goi tr thanh mot vung at gap g, chung song va a nguyen.

Toi cung ac biet ngh en khu vc Tay Balkan, ni ang thc hien nhng bc quan trong hng ti viec hoi nhap vao d an Au Chau. c g nhng khac biet ve sac toc, van hoa va ton giao khong phai la nguyen nhan gay chia re, ma la nguon phong phu cho toan the Au Chau va cho toan the gii.

Toi cung khuyen khch cac cuoc thao luan ang dien ra gia Armenia va Azerbaijan, e vi s ho tr cua cong ong quoc te, ho co the theo uoi oi thoai, ho tr nhng ngi phai di tan, ton trong nhng ni th t cua cac ton giao khac nhau va at c muc tieu cang sm cang tot la mot hiep nh hoa bnh chung cuoc.

Xin Chua Kito phuc sinh m ra con ng hy vong cho tat ca nhng ngi cac ni khac tren the gii ang phai chu ng bao lc, xung ot, mat an ninh lng thc va anh hng cua bien oi kh hau. Xin Chua ban niem an ui cho cac nan nhan cua chu ngha khung bo di moi hnh thc. Chung ta hay cau nguyen cho tat ca nhng ngi a thiet mang va cau xin s an nan va hoan cai cua nhng thu pham gay ra nhng toi ac o.

Xin Chua phuc sinh tr giup nhan dan Haiti, e sm cham dt cac hanh vi bao lc, tan pha va o mau tai at nc nay, va e at nc nay co the tien len tren con ng tien ti dan chu va tnh huynh e.

Xin Chua Kito ban niem an ui va sc manh cho ngi Rohingya ang b bao vay bi mot cuoc khung hoang nhan ao nghiem trong, va m ra con ng hoa giai Mien ien, ni a va c b xau xe trong nhieu nam qua bi nhng xung ot noi bo, e moi luan ly bao lc co the c dt khoat t bo.

Xin Chua m ra nhng con ng hoa bnh tren luc a Phi Chau, ac biet cho cac dan toc au kho Sudan va toan bo vung can sa mac Sahara, vung Sng Phi Chau, vung Kivu Cong hoa Dan chu Congo va trong tnh nay cua Capo Delgado Mozambique, va cham dt tnh trang han han keo dai anh hng en nhieu khu vc rong ln va gay ra nan oi.

Xin ang Phuc Sinh chieu toa anh sang thien nhan Ngi len nhng ngi di c va tat ca nhng ngi ang trai qua thi ky kho khan ve kinh te, ong thi ban cho ho niem an ui va niem hy vong trong luc ho can giup . Xin Chua Kito hng dan tat ca nhng ngi co thien ch hiep nhat trong tnh lien i, e cung nhau giai quyet nhieu thach thc ang e nang len nhng gia nh ngheo nhat trong viec tm kiem mot cuoc song va hanh phuc tot ep hn.

Hom nay, khi chung ta c hanh s song c ban cho chung ta qua s phuc sinh cua Chua Con, chung ta hay nh en tnh yeu vo bien cua Thien Chua danh cho moi ngi chung ta: mot tnh yeu vt qua moi gii han va moi nhc iem. The nhng an sung quy gia la cuoc song lai b khinh thng biet bao! Co bao nhieu a tre tham ch khong the c sinh ra? Co bao nhieu ngi chet v oi va khong c cham soc thiet yeu hoac la nan nhan cua lam dung va bao lc? Co bao nhieu sinh mang b bien thanh oi tng buon ban cho hoat ong buon ban ngay cang tang cua con ngi?

Anh ch em than men, vao ngay Chua Kito giai thoat chung ta khoi ach no le cua cai chet, toi keu goi tat ca nhng ngi co trach nhiem chnh tr hay het sc no lc chong lai tai hoa buon ngi, bang cach lam viec khong met moi e pha bo cac mang li boc lot va ngan chan nan buon ngi, mang lai t do cho nhng ngi la nan nhan cua ho. Xin Chua an ui gia nh ho, nhat la nhng ngi ang nong long ch i tin tc ve ngi than cua mnh, va ban cho ho niem an ui va hy vong.

Xin anh sang phuc sinh soi sang tam tr chung ta va hoan cai tam hon chung ta, giup chung ta nhan thc c gia tr cua moi s song con ngi, gia tr nay phai c on nhan, bao ve va yeu thng.

Cau tat ca moi ngi mot le Phuc sinh hanh phuc!

 

Bay gi la nghi thc ban phep lanh URBI ET ORBI cho Roma va toan the gii, kem theo n toan xa cho tat ca cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero cung nh nhng anh ch em tn hu tren the gii, theo doi qua cac ai phat thanh, truyen hnh va cac phng tien truyen thong mi.

Xin quy v va anh ch em cung hiep y e on nhan n toan xa:

M au nghi thc, c Hong Y trng ang pho te, tuyen bo chu y cua c Thanh Cha ban n toan xa cho nhng ngi noi tren, mien la ho gi cac qui tac va hoi u cac ieu kien luat nh, ngha la xng toi, rc le, cau nguyen theo y c Thanh Cha va t bo moi quyen luyen oi vi toi loi.

Ngai a long trong oc li nguyen xin Thien Chua nhan lanh, v li cau bau cua Me Maria, cua cac thanh tong o Phero, Phaolo va toan the cac thanh, ma xa giai moi toi loi va hnh phat bi toi loi cho cac tn hu.

Ngai oc nh sau:

 

Xin cac thanh tong o Phero va Phaolo la nhng v ma chung toi da vao quyen bnh va uy the, cau khan cho chung ta trc Thien Chua. Amen.

Nh li cau bau va cong nghiep cua c Trinh n Maria, cua tong lanh thien than Micae, cua thanh Gioan Baotixita, cua cac thanh tong o Phero Phaolo cung toan the cac thanh, xin Thien Chua toan nang thng xot anh ch em va xin Chua Kito tha toi cho anh ch em cung dan a anh ch em ve coi trng sinh. Amen.

Xin Thien Chua toan nang lan tuat ban an xa, tha th tat ca toi loi cua anh ch em, cho anh ch em c hng thi gian e lam viec en toi thanh tam va co cong hieu, mot tam long thong hoi va hoan cai i song, c n thanh va s an ui cua Chua Thanh Than, cung c s kien tr lam viec thien cho en cung. Amen.

 

Knh tha quy v va anh ch em,

Ngai ang gi tay ban phep lanh kem n toan xa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page