Dien van cua c Thanh Cha

danh cho cuoc hop nham bao ve tre v thanh nien

va nhng ngi de b ton thng

 

Dien van cua c Thanh Cha danh cho cuoc hop nham bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng.

Nt. Anna Ngoc Diep, OP. chuyen ng tieng Viet

Vatican (WH 20-11-2023) - Sang th Bay, ngay 18 thang 11 nam 2023 c Thanh Cha Phanxico a tiep kien cac tham d vien cuoc hop Quoc gia lan th nhat nham bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng do Hoi ong Giam muc Y to chc. Vi chu e "Ve ep b ton thng. 'Ta se phuc thuoc cho ngi, cac thng tch cua ngi, Ta se cha lanh'" (Gr 30, 17), cuoc hop quy tu cac ai dien giao phan va mien cua cac Trung tam Lang nghe va Dch vu Bao ve Tre em cua Giao hoi Y.

Sau ay la ban dch Viet ng noi dung bai Dien van cua c Thanh Cha:

 

Dien van cua c Thanh Cha Phanxico

Danh cho cac tham d vien cuoc hop nham bao ve

tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng

 

Hoi trng Clementine

Th Bay, ngay 18 thang 11 nam 2023

Anh ch em than men, xin chao anh ch em!

Toi han hoan chao on c Hong Y Zuppi, c Tong Giam muc Baturi, c Tong Giam muc Ghizzoni, va toi xin chao tat ca anh ch em, ai dien cac giao phan va mien cua cac Trung tam Lang nghe va Dch vu Bao ve Tre em. Anh ch em ai dien cho s dan than cua Giao hoi Y trong viec thuc ay van hoa bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng nhat. Toi chao mng anh ch em khi ket thuc cuoc hop toan quoc lan th nhat, vao ngay ma trong nam th ba, tat ca cac cong oan giao hoi Y cung tham gia cau nguyen, xin s tha th va nang cao nhan thc ve thc trang au n nay. ieu nay rat quan trong v o la s tham gia cua toan the dan Chua. Va toi xin chuc mng anh ch em a mau man ap lai li mi cua toi, vi ban bao cao ve mang li lam viec tren a hat cua anh ch em. Xin cam n.

Trong cuoc hop nay, anh ch em a chon chu e: Ve ep b ton thng. "Ta se phuc thuoc cho ngi, cac thng tch cua ngi, Ta se cha lanh" (Gr 30, 17). Trong viec phuc vu, anh ch em hay e mnh c hng dan bi ieu chac chan nay nh a c ngon s Gieremia cong bo: Chua san sang cha lanh moi vet thng, ke ca vet thng sau nhat. Tuy nhien, e ieu nay tr thanh hien thc, chung ta can phai hoan cai va nhn nhan nhng thieu sot cua mnh. Chung ta khong the ngng hanh ong bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng, ong thi chong lai moi hnh thc lam dung, du la lam dung tnh duc, quyen lc hay lng tam. Ve van e nay, toi xin gi y 3 ong t, e t o rut ra s hng dan cho moi sang kien o la: Bao ve, lang nghe va cha lanh.

Trc het, bao ve: tch cc can d vao noi au cua ngi b thng va am bao rang ca cong oan co trach nhiem bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng nhat. Tat ca cong oan Kito hu, trong s phong phu ve thanh phan va nang lc cua mnh, can tham gia, bi v hanh ong bao ve la mot phan khong the thieu oi vi s mang cua Giao hoi trong viec xay dng Vng quoc cua Thien Chua. Bao ve co ngha la hng tam hon, cai nhn va hanh ong cua chnh mnh e nang nhng ngi nho be va bat lc nhat. ay la mot tien trnh oi hoi s canh tan noi tam va cong oan, trong cong ly va s that. Ngi bao ve, la ngi bao ve tam hon mnh, biet rang "khong the chap nhan s im lang hoac che giau oi vi van e lam dung" - ay la mot van e khong the thng lng - va cung la ngi biet rang ieu quan trong la phai "theo uoi viec xac nh s that va khoi phuc cong ly trong cong oan giao hoi, ngay ca trong nhng trng hp ma mot so hanh vi nhat nh khong b coi la toi pham theo luat dan s, nhng theo giao luat th co" (x. CEI-CISM, Hng dan bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng). Bao ve cung co ngha la ngan nga nhng trng hp sai pham, va ieu nay ch co the thc hien c thong qua hoat ong ao tao lien l, nham nang cao nhan thc va lu tam en viec bao ve nhng ngi yeu uoi nhat. ong thi, ieu nay cung quan trong oi vi ben ngoai the gii mang tnh giao hoi cua chung ta. Hay ngh xem, theo so lieu thong ke toan cau, co khoang 42 en 46% hanh vi lam dung xay ra trong gia nh hoac khu vc lan can. Moi th eu b che ay bi s im lang: chu bac, ong ba, anh em,... Roi en the gii the thao, trng hoc, v.v.

Yeu to th hai la lang nghe. e bao ve can phai biet lang nghe, gat bo moi hnh thc t cao va t li. Lang nghe la mot chuyen ong cua con tim va cung la mot la chon c ban e at nhng ngi a hoac ang au kho, cung nh nhng ngi mong manh va de b ton thng nhat, vao trung tam cua moi hanh ong cua chung ta. Hay ngh en Chua Giesu, ang chao on tre em va tat ca nhng ngi "be mon" (x. Mt 19, 14). Lang nghe cac nan nhan la bc can thiet e phat trien van hoa phong nga, von c hien thc hoa trong viec ao tao toan the cong oan, trong viec thc hien cac thu tuc va thc hanh tot, trong s canh giac, va trong hanh ong ro rang nham xay dng va oi mi s tin tng. Ch bang viec lang nghe noi au cua nhng ngi a phai chu ng nhng toi ac khung khiep nay th mi m ng cho s lien i va thuc ay chung ta lam moi cach co the e am bao s lam dung khong tai dien na. ay la cach the duy nhat e chung ta chia se mot cach chan thc nhng g a xay ra trong cuoc i cua nan nhan, e cam thay mnh c keu goi trong viec oi mi ca nhan va cong oan. Chung ta c mi goi phan ng mang tnh luan ly, co vo va minh chng cho s gan gui vi nhng ngi b ton thng v lam dung. "Viec va lai tam vai rach cua kinh nghiem trong qua kh la mot hanh ong cu o, hanh ong cua Ngi Toi T au kho, ang khong tranh ne au kho, nhng t ganh lay toi loi cua tat ca chung ta (x. Is 53, 1-14). ay la lo trnh cha lanh va cu o: lo trnh thap gia cua c Kito" (Dien van danh cho cac thanh vien cua Uy ban Giao hoang ve Bao ve Tre v thanh nien, ngay mong 05.05.2023).

Ch khi i theo lo trnh bao ve va lang nghe th mi co the cha lanh c. Trong thi ai cua nen van hoa vt bo ang lan rong, trai ngc vi giao huan cua Tin Mng, cac cong oan cua chung ta phai la mot s thuc ay lanh manh oi vi xa hoi, trong kha nang chu trach nhiem ve nhng sai lam trong qua kh va m ra nhng lo trnh mi. Viec "cha lanh" cac vet thng cung la mot viec lam cua cong ly. V the, ieu quan trong la phai truy to nhng ngi pham nhng toi ac nh vay, ac biet trong boi canh giao hoi. Va ho cung co bon phan mang tnh luan ly la phai hoan cai ca nhan sau sac, dan en viec nhn nhan s bat trung trong n goi cua mnh, noi lai i song thieng lieng va khiem ton cau xin s tha th t cac nan nhan v hanh ong cua ho.

Do o, toi bay to s anh gia cao oi vi nhng thc tai ma anh ch em ai dien, cac dch vu bao ve tre v thanh nien, va cac trung tam lang nghe tren khap at nc, nh nhng ni tham khao e tm kiem mot oi tai biet lang nghe. Hay tiep tuc no lc nhng cung phai oi pho vi mot ieu rat toi te ang xay ra, o la phim khieu dam s dung tre em. Tren thc te, ieu nay xay ra trong tam tay cua bat ky ai tra tien eu co the truy cap c bang ien thoai cua ho. Nhng phim nay c lam au? Ai la ngi chu trach nhiem? quoc gia nao? Xin hay quan tam en van e nay: ay la mot cuoc chien ma chung ta phai chien au, v nhng ieu toi te nhat ang lan truyen qua ien thoai thong minh cua chung ta. Hay tiep tuc no lc e bao am rang nhng ngi b ton thng bi tai hoa lam dung co the cam thay t tin quay sang cac Trung tam lang nghe, tm thay s chao on va ho tr co the xoa du vet thng va canh tan s tn nhiem b phan boi cua ho. Cha lanh la chia se niem say me va kien thc chuyen mon mang tnh giao hoi vi cam ket ao tao so lng nhan vien muc vu nhieu nhat co the. Bang cach nay, mot s thay oi van hoa ch thc c thuc ay, at nhng ngi nho be va de b ton thng nhat vao trung tam cua Giao hoi va xa hoi. Hanh ong mang tnh giao hoi nay cua anh ch em co the thuc ay s chu y ngay cang tang trong toan xa hoi Y ve tai hoa nay, von khong may lien quan en rat nhieu ca tre v thanh nien lan ngi ln.

Ket qua cua cuoc khao sat ve hoat ong cua cac Dch vu va Trung tam ma anh ch em cung cap cho toi hom nay neu bat nhng ieu tot ep ma anh ch em biet lam the nao e thc hien trong khu vc, khien mnh tr nen gan gui vi nhng ngi phai chu vet thng rach nat. Nhng g anh ch em ang thc hien that quy gia oi vi cac nan nhan cung nh toan the cong oan Giao hoi. Nhng g noi len t nhng trang nay la bang chng ve mot cam ket chung va lien tuc. ay la cach tao dng niem tin, mot niem tin a en s oi mi thc s.

Cuoi cung, toi xin cam n v s ho tr ma anh ch em ang cung cap cho cac Hoi ong Giam muc khac; cung nh ho tr cac ke hoach cua Uy ban Giao hoang ve Bao ve Tre v thanh nien oi vi cac quoc gia, ac biet la cac quoc gia ang phat trien, ni khan hiem nguon lc e phong nga va thc hien cac chnh sach bao ve.

Hay tiep tuc! Xin hay tiep tuc: Toi gan gui vi anh ch em trong cong viec cua anh ch em va toi u ai ban phep lanh cho anh ch em. Toi hiep y cau nguyen cho anh ch em, v biet rang cong viec cua anh ch em khong he de dang. Xin anh ch em ng quen cau nguyen cho toi, v cong viec cua toi cung khong he de dang. Xin cam n.

 

Nt. Anna Ngoc Diep, OP

Dong a Minh Thanh Tam

Chuyen ng t: vatican.va (18. 11. 2023)

 

(Nguon: Hoi ong Giam Muc Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page