Gap g the gii ve tnh huynh e nhan loai

 

Gap g the gii ve tnh huynh e nhan loai.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-05-2023) - Chieu th Bay, ngay 10 thang Sau nam 2023, c Thanh cha Phanxico se hien dien tai Cuoc gap g the gii ve tnh huynh e nhan loai, do Quy Vatican "Fratelli tutti" to chc, vi s tham d cua 30 nhan vat quoc te a c giai Nobel va cac ban tre en t nhieu ni tren the gii.

Cuoc gap g khai dien tai Quang trng thanh Phero, t luc 4 gi chieu va ong thi tai tam quang trng tren the gii, va co ta e la: "Khong le loi mot mnh". Cuoc gap g nay nham muc ch thang tien tnh huynh e va tnh ban gia con ngi va cac dan toc, nh phng dc chong lai nhng hnh thc bao lc khac nhau va chien tranh tren the gii.

Sang kien nay lay hng t Thong iep "Fratelli tutti" cua c Thanh cha Phanxico ve tnh huynh e ai ong, cong bo hoi thang Mi nam 2020.

Cong tac vao viec to chc cuoc gap g, co en th thanh Phero, Bo Phat trien nhan ban toan dien va Bo Truyen thong cua Toa Thanh.

Trong so cac nhan vat xac nhan se tham d, co ong Juan Manuel Santos, cu Tong thong Colombia, c Giai Nobel Hoa bnh nam 2016 va ng kim Tong thong ong Timor, ong Jose Ramos Horta, c Giai Nobel hoi nam 1996.

Hien dien tai Quang trng thanh Phero cung se co ai dien cac to chc Giao hoi va dan s, va ca nhng ngi ngheo tung, ngoai le xa hoi, nhng ngi di dan va khong gia c, cac nan nhan bao lc va nan buon ngi.

Ban sang cung ngay, mot so nhom, trong o co nhng ngi c Giai Nobel va cac nhan vat quoc te cung nh ai dien cac gii gap nhau e soan "Li keu goi co gang thc thi tnh huynh e nhan loai", ma ho se e ngh vi c Giao hoang va the gii trong cuoc gap g ban chieu.

Sau cuoc gap g cua cac nhan vat c Giai Nobel Hoa Bnh, 193 ngi tre thuoc 193 quoc gia se trao oi nu hon hoa bnh tai Quang trng thanh Phero, va nhng ngi t cac thanh th khac se tham gia qua Hoi ngh vien lien Video e pho bien kinh nghiem tnh huynh e".

Quy "Fratelli tutti" c c Thanh cha Phanxico thanh lap ngay 08 thang Mi Hai nam 2021, vi muc ch ho tr va e ra nhng con ng nghe thuat va c tin, au t vao s tang trng van hoa va tinh than qua cac bien co, thang tien oi thoai gia cac nen van hoa va cac ton giao khac ve nhng e tai c trnh bay trong Thong iep "Fratelli tutti" hau xay dng mot lien minh xa hoi".

(Vatican News 23-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page