Nha nc Trung Quoc tang cng

kiem soat "trc tuyen" chc sac ton giao

 

Nha nc Trung Quoc tang cng kiem soat "trc tuyen" chc sac ton giao.

G. Tran c Anh, O.P.

Beijing (RVA News 24-05-2023) - T ngay 23 thang Nam nam 2023, he thong kiem soat can cc "trc tuyen" cac chc sac Hoi giao, Cong giao va Tin lanh cua nha nc Trung Quoc bat au hoat ong.

He thong nay a c khi ong t ngay 22 thang Hai nam 2023 e kiem chng can cc cua cac tang s Phat giao va Lao giao. He thong nay la mot ho s trc tuyen, cha ng nhng thong tin ve can cc cua tat ca cac nhan vat, cac chc sac ton giao a ang ky ni cac c quan nha nc, va cac thng dan cung co the tham khao, kiem chng can cc va trach vu cua moi ng s tren Internet.

Thong tin c cung cap qua he thong nay gom cac loai d kien, nh ten, phai tnh, chc danh trong ao, danh xng cua ton giao, so ang ky. Ho s co kem theo hnh cua ng s. Nhng ngi tham khao ho s co the thc hien bang cach ang ky ma kiem chng ien thoai di ong va hnh cua mnh, sau khi ap ng cac tieu chuan truy cap.

He thong truy cap thong tin nay c pho bien tren cac trang mang chnh thc cua Hoi Hoi giao Trung Quoc, Giao hoi Cong giao Trung Quoc, Hoi ong Kito Trung Quoc, gom cac Giao hoi Kito khong Cong giao tai nc nay, va C quan Nha nc quan tr ton giao. Cac to chc nay cap nhat cac d kien ang ky kp thi e bao am nhng thong tin chnh xac va ang tin cay.

Theo Tan Hoa Xa, ho s trc tuyen nay la mot phng tien hu ch e "duy tr trat t bnh thng ve ton giao, bao am s thong truyen lanh manh ve noi dung ton giao, va ong thi giup cac tn hu Trung Quoc, thuoc cac cong oan tn ngng khac nhau vach tran cac chc sac ton giao gia, nh o bao ve cong ch va cac quyen li hp phap cua ngi dan".

Hang tin nha nc nay cung noi rang trong nhng nam gan ay, co nhng ke mao nhan tu s hoac chc sac ton giao e lng gat, lam thng ton nang ne hnh anh cong oan ton giao, ong thi lam xao tron trat t cong cong, gay thiet hai cho sc khoe va kinh te, tai chanh cua cong dan, vi mot anh hng xa hoi rat tieu cc".

(Fides 23-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page