Chng trnh chi tiet

chuyen Tong du cua c Thanh Cha Phanxico

tai Hungary t ngay 28 en 30 thang 04 nam 2023

 

Chng trnh chi tiet chuyen Tong du cua c Thanh Cha Phanxico tai Hungary t ngay 28 en 30 thang 04 nam 2023.

Vatican News Tieng Viet

Vatican (Vatican News 27-04-2023) - Chng trnh chi tiet chuyen Tong du cua c Thanh Cha Phanxico tai Hungary t ngay 28 en 30 thang 04 nam 2023:

 

Th Sau ngay 28 thang 04 nam 2023

ROMA - BUDAPEST

08:10 (Gi VN 13:10) - Khi hanh t san bay quoc te Roma/Fiumicino e bay en Budapest

10:00 (Gi VN 15:00) - en san bay quoc te Budapest

10:00 (Gi VN 15:00) - Chao on Chnh Thc

11:00 (Gi VN 16:00) - Nghi Thc Tiep on tai quang trng cua Dinh "Sandor"

11:30 (Gi VN 16:30) - Tham Hu Ngh Tong Thong Cong Hoa tai Dinh "Sandor"

11:55 (Gi VN 16:55) - Gap Thu Tng

12:20 (Gi VN 17:00) - Gap Chnh Quyen, Xa Hoi Dan S Va Ngoai Giao oan tai an vien cu Cat Minh

17:00 (Gi VN 22:00) - Gap G Cac Giam Muc, Linh Muc, Pho Te, Tu S, Chung Sinh Va Cac Nhan Vien Muc Vu tai Nha th Chnh toa Thanh Stephano.

 

Th Bay ngay 29 thang 04 nam 2023

BUDAPEST

08:45 (Gi VN 13:45) - Tham Rieng Cac Tre Em Cua Vien "Chan Phc Laszlo Batthyany-Strattmann"

10:15 (Gi VN 15:15) - Gap Nhng Ngi Ngheo Va Ngi T Nan tai Nha th Thanh Elisabeth cua Hungary

11:30 (Gi VN 16:30) - Tham Cong oan Cong Giao Hy Lap tai Nha th Cong giao Hy lap "S che ch cua Me Thien Chua"

16:30 (Gi VN 21:30) - Gap G Gii Tre tai San the thao "Papp Laszlo Budapest"

18:00 (Gi VN 23:00) - Gap Rieng Cac Tu S Dong Ten tai Toa S than

 

Chua Nhat ngay 30 thang 04 nam 2023

BUDAPEST - ROMA

09:30 (Gi VN 14:35) - Thanh Le tai quang trng Kossuth Lajosl. Trong Thanh Le co Bai giang cua c Thanh Cha va Sau Thanh Le, c Thanh Cha se oc Kinh Lay N Vng Thien ang vi cac Tn hu.

16:00 (Gi VN 21:00) - Gap Gii Trng ai Hoc Va Van Hoa tai Khoa Tin hoc va Khoa hoc Ky thuat Sinh hoc cua ai hoc Cong giao "Peter Pazmany"

17:30 (Gi VN 22:30) - Nghi Thc Chao Biet tai san bay quoc te Budapest

18:00 (Gi VN 23:00) - Khi hanh t san bay quoc te Budapest e tr ve Roma

19:55 (Gi VN 00:55) - en san bay quoc te Roma/Fiumicino

 

(Nguon: Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page