c Thanh cha loai bo

ban lanh ao Caritas quoc te

 

c Thanh cha loai bo ban lanh ao Caritas quoc te.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-11-2022) - Hom 22 thang Mi Mot nam 2022, c Thanh cha Phanxico a cong bo sac lenh loai bo toan bo ban lanh ao to chc Caritas quoc te va bo nhiem cac ac uy tam thi lanh ao c quan nay theo y Toa Thanh, vi tat ca cac quyen han, theo cac quy che va luat le lien he.

Muc ch la e "cap nhat cac qui che va quy luat cua Caritas quoc te, hau hoat ong hu hieu hn, ong thi chuan b cho ai hoi ti ay, d kien vao thang Nam nam ti."

Cung vi quyet nh tren ay, c Thanh cha a bo nhiem ong Pier Francesco Pinelli lam ac uy cua ngai, vi s phu giup cua ba Maria Amparo Alonso Escobar, hien phu trach ve van e ho tr chnh sach cua Caritas quoc te, va linh muc Manuel Morujao, dong Ten, v ong hanh ve tinh than cho cac nhan vien cua to chc bac ai nay.

Trong thi gian Caritas quoc te di che o ac uy nay, se ngng tat ca cac bo nhiem lanh ao trong to chc nay. Sac lenh cua c Thanh cha noi rang viec ngai bo nhiem cac ac uy Caritas quoc te khong anh hng g ti s ieu hanh cac to chc thanh vien cua Caritas quoc te va cac hoat ong lien i tren the gii cua ho, trai lai se giup cung co them.

c Thanh cha i ti quyet nh tren ay sau mot nam kiem chng ve cach lam viec cua Caritas quoc te. Khong co nhng bang chng ve s quan tr sai trai ve tai chanh hoac nhng cach c x khong thch hp ve tnh duc, nhng s kiem chng cho thay co nhng van e hoac lanh vc oi phai c cap thiet quan tam. Ngoai ra, co nhng thieu sot ve cac thu tuc quan tr vi hau qua tieu cc ca ve tinh than ong oi va tinh than cua cac nhan vien.

Caritas quoc te la mot lien oan gom 162 to chc cu tr Cong giao, phat trien va cac dch vu xa hoi, hoat ong tai hn 200 quoc gia va lanh tho tren hoan cau, trong o co Caritas Cong giao Viet Nam. S mang cua cac to chc thanh vien la lam viec e xay dng mot the gii tot ep hn, ac biet cho nhng ngi ngheo va ngi b ap bc.

c Hong y Antonio Tagle, ngi Philippines, thuoc Bo Loan bao Tin mng, cho en nay la Chu tch cua Caritas quoc te, va v Tong th ky la ong Aloysius John, ngi Phap goc An o.

c Hong y Tagle c c Thanh cha yeu cau phu giup v ac uy cua Caritas quoc te, ac biet lo ve nhng quan he vi cac Giao hoi a phng va cac to chc thanh vien cua Caritas quoc te.

ac uy cua Caritas Quoc te, ong Pier Francesco Pinelli la mot ky s, khi con tre a dan than trong cac hoat ong thien nguyen. Ong tng lam quan tr tha uy roi lam chu tch cua 3 cong ty nang lng c ln. T nam 2012, ong lam t van va quan tr tam thi, ac biet trong lanh vc th ba. Nam ngoai, ong c bo nhiem lam thanh vien Uy ban Toa Thanh ve tham nh cua Bo Phat trien Nhan ban toan dien va Uy ban cua bo nay e tham nh ve phan bo di dan va t nan. Trong cong tac mi, ong hoat ong vi Bo Phat trien Nhan ban toan dien.

c Hong y Antonio Tagle a tuyen oc sac lenh tren ay cua c Thanh cha cho cac tham d vien ai hoi cua Caritas quoc te Roma, hom 22 thang Mi Mot nam 2022 va ngai noi rang: "Quyet nh cua c Thanh cha la ket qua mot cuoc nghien cu ky lng va oc lap".

Hien dien trong buoi hop, cung co c Hong y Michael Czerny, Bo trng Bo Phat trien Nhan ban toan dien.

c Hong y Tagle a gii thieu vi moi ngi hien dien ban lanh ao mi va lam thi do c Thanh cha bo nhiem.

(Tong hp 22-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page