Hoi ong Giam muc Y:

Khong can green pass e d le

 

Hoi ong Giam muc Y: Khong can green pass e d le.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 12-01-2022) - Hoi ong Giam muc Y ra thong cao tai khang nh cac tn hu khong can "green pass" (Ho chieu xanh), la giay xac nhan a chch t la 2 mui vacxin chong Covid-19, e tham d cac buoi le phung vu, nhng cac giam muc khuyen s dung loai khau trang y te FFP2.

T th Hai, ngay 10 thang Gieng nam 2022, trc s lan lay Covid-19 mc o cha tng co tai nc nay, chnh phu Y tang cng cac bien phap an ninh y te, hau nh i au cung can phai co "green pass", t viec s dung xe bus, xe ien ngam, cho en viec tham d cac sinh hoat xa hoi, i lam hoac ti trng hoc. Muc ch cac bien phap nay cung la e thuc giuc toan dan chch vacxin, v tren toan quoc van con 5 trieu ngi t choi khong chch.

Thong cao cua Hoi ong Giam muc Y noi rang ve viec tham d cac le nghi phung vu, chieu theo thoa hiep ngay 07 thang Nam nam 2020 gia Hoi ong Giam muc Y va chnh phu nc nay, sau o co kem them nhng ch dan cua Uy ban ky thuat khoa hoc, ch can mang khau trang, gi s gian cach gia cac bang ghe, khong bat tay hoac trao oi c ch chuc bnh an, cac bnh ng nc thanh khong s dung".

Ve cac lp giao ly, ai b at trong che o "b canh chng bang nhng th nghiem" th khong c tham d, du co am tnh trong cuoc xet nghiem au tien, cho en khi c am tnh trong cuoc xet nghiem th hai, nam ngay sau o. oi vi cac giao ly vien, nhng ngi linh hoat va giao chc, ho c nhiet liet khuyen s dung khau trang y te chuyen nghiep FFP2.

Ngoai ra, nhan vien cua cac Phan khoa than hoc va cac hoc vien khoa hoc ton giao, cung nh cac giao chc giang day trong cac chung vien buoc phai co "green pass" c tang cng, t ngay 01 thang Hai nam 2022.

(Sir 11-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page