Chnh phu mien Kurdistan

cu xet tra tai san cho Kito hu Irak

 

Chnh phu mien Kurdistan cu xet tra tai san cho Kito hu Irak.

G. Tran c Anh, O.P.

Kurdistan (RVA News 22-11-2021) - Chnh quyen mien Kurdistan mien bac Irak quyet liet tien hanh cuoc ieu tra e tra lai tai san cho cac tn hu Kito, b chiem hu bat hp phap, ac biet trong thi ky nha nc Hoi giao IS chiem ong mien nay.

Hang tin Fides cua Bo Truyen giao, truyen i hom 18 thang Mi Mot nam 2021, cho biet bo trng noi vu mien t tr Kurdistan, ong Reber Ahmed cho biet chnh phu quyet nh hoan toan hoi phuc lai tai san, nha ca va cac bat ong san, b chiem hu bat cong, cho cac s hu chu Kito va nhom dan thieu so khac.

Uy ban ieu tra a phng a bat au cac thu tuc lam danh sach cac at ai b chiem hu bat cong, ong thi tm kiem thong tin ve cac s hu chu hp phap va nhng hoan canh cua s truat hu nh the.

Hom 17 thang Mi Mot nam 2021 bo trng Ahmed a m cuoc hop bao ve van e nay, trong cuoc vieng tham tai tnh Dohuk, e kiem chng tai cho cac tien trnh thu thap thong tin do cac Uy ban c uy nhiem thc hien. Ong xac nhan vi gii bao ch la Uy ban a at c nhng thanh qua ang khch le, vi viec thu nhan nhng li to cao va cac tai lieu lien he trong giai oan ieu tra hien nay cung nh trong cac cuoc gap g vi cac gii chc chnh quyen a phng trong tnh Dokuk va thanh pho Zakho. Ong tai bay to quyet tam cua chnh quyen tai lap quyen s hu a b vi pham, gay thiet hai cho cac tn hu Kito va cac nhom thieu so khac.

Uy ban chnh phu se cu xet cac tai lieu va d kien thu thap c va xac nh cac thu tuc cu the e hoan lai cac tai san a b truat hu bat hp phap, trc cung nh sau khi che o Saddam Hussein sup o.

(Fides 18-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page