He thong lng thc phai phuc hoi,

bao gom va ben vng hn

 

Toa Thanh: He thong lng thc phai phuc hoi, bao gom va ben vng hn.

Ngoc Yen

Roma (Vatican News 13-10-2021) - Phat bieu tai Hoi thao ve "He thong lng thc phuc hoi, bao gom va ben vng: T li noi en viec lam", c ong Fernando Chica Arellano, Quan sat vien thng trc cua Toa Thanh tai To chc Lng Nong cua Lien Hiep Quoc, nhan manh rang "e chong lai oi ngheo, he thong lng thc phai phuc hoi, bao gom va ben vng hn".

Buoi hoi thao ve lng thc c to chc bi Bo Phuc vu Phat trien Con ngi Toan dien, phai oan thng trc cua Toa Thanh tai To chc Lng Nong (FAO), Quy Phat trien Nong nghiep Quoc te (IFAD), Chng trnh Lng thc The gii (PAM), va Dien an Roma cua cac to chc phi chnh phu co cam hng t Cong giao.

Trong bai phat bieu tai Hoi thao nay, c ong Arellano nhan nh rang neu ch quan tam en san xuat nong nghiep th khong u trong cuoc chien chong ngheo oi. Khi noi ve he thong lng thc can phai co s thay oi mo hnh khai niem. e cham dt nan oi, khong ch ap dung cach tiep can nh lng oi vi cac nguon thc pham san co, nhng phai ap dung cac hanh vi va giai phap vi cai nhn ci m oi vi s phu thuoc va chia se. Ngoai ra con phai ap dung cac giai phap sang tao co the chuyen oi cach chung ta san xuat va tieu thu thc pham v phuc li cua cong oan va hanh tinh chung ta.

Theo Quan sat vien thng trc cua Toa Thanh, e chong lai nan oi va at c muc tieu khong con oi ngheo, can phai thay oi cac chien lc hien ang c s dung, e cac he thong lng thc can phuc hoi, bao gom va ben vng hn.

Trc het phai co s phuc hoi. Bi v nhng xao tron hien tai gay ra bi cac he thong bat cong oi hoi s can am e phuc hoi, vi sc manh va toc o v li ch cua moi ngi.

Tiep en la s bao gom, bi v neu khong co s tham gia cua tat ca cac ben lien quan, se khong the noi ay u ve he thong lng thc. V ly do nay, cuoc chien chong ngheo oi va chuyen oi he thong lng thc se ch co the thc hien c thong qua s hp tac cua cac ben lien quan khac, nh khu vc cong, khu vc t nhan, xa hoi dan s va cac trng ai hoc. Co ba nhom xa hoi can phai c khan trng a vao thao luan: cac nhom phu n san xuat nho nong thon; cac nhom ngi tre, ai dien cho cac nha lanh ao cua ngay hom nay; va cac dan toc ban a, nhng ngi ong vai tro c ban trong viec bao ve thien nhien.

Sau cung la ben vng, bi v he thong lng thc phai c chuyen oi phu hp vi tnh lau dai. V vay, s thay oi cua he thong nay phai c thc hien trong s ton trong moi trng, ngi lao ong va the he tng lai. (CSR_6913_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page