Giao hoi tai Brazil

co 126 giam muc ngh hu con song

 

Giao hoi tai Brazil co 126 giam muc ngh hu con song.

G. Tran c Anh, O.P.

Brasilia (RVA News 19-09-2021) - Tai Brazil, hien nay co 126 giam muc ngh hu con song va tiep tuc cong tac vao s mang loan bao Tin mng cua Giao hoi.

Theo Giao luat (401), giam muc khi en 75 tuoi th c yeu cau e n t chc len c Thanh cha e ngai quyet nh. Ngai co the chap nhan ngay hoac yeu cau lam viec them mot thi gian, tuy theo nhu cau muc vu. Khi c c Thanh cha chap nhan, th v ay tr thanh giam muc ngh hu (emerito).

Giao s Fernando Altemeyer, thuoc ban khoa hoc ton giao ai hoc Giao hoang Cong giao thanh Phaolo, t hn 20 nam nay nghien cu ve cac giam muc ngh hu, va luon cap nhat cac con so thong ke ve van e nay. Ong cho biet cac giam muc ngh hu, tuy khong con trach nhiem cai quan giao phan, nhng van tiep tuc tham gia cac hoat ong muc vu, cong tac vao s mang truyen giang Tin mng cua Giao hoi. V du, c cha Francisco Basin, nguyen giam muc giao phan Barra do Pirai, ang am nhan nhiem vu Chu tch Uy ban Giam muc ngh hu, thuoc Hoi ong Giam muc Brazil, t nam 2019. c cha noi rang giam muc ve hu la "mot mon qua cho Giao hoi, v ngh hu la mot c hoi e tai tao cuoc song, mot cach thc mi e lam giam muc".

Theo Giao luat (402,2), Hoi ong Giam muc "phai co gang cung cap s ho tr thch hp va xng ang cho giam muc ngh hu, e y trc tien ti ngha vu au tien cua giao phan ma giam muc ay a phuc vu".

Uy ban Giam muc ngh hu c Hoi ong Giam muc Brazil thanh lap nam 2011, vi nhiem vu nang va tr giup cac giam muc hu tr. Ngoai c cha chu tch Basin, Uy ban con co hai giam muc ngh hu khac. T khi c thanh lap, Uy ban a cung co cac lien lac gia cac giam muc hu tr, to chc cac cuoc gap g cap toan quoc, thang tien thong tin trao oi gia cac v vi nhau. Cuoc gap g toan quoc lan th 5 trong chieu hng nay a dien ra hoi thang Chn nam 2019, tai Trung tam Van hoa truyen giao thu o Brasilia.

V ai dch Covid-19 nen cuoc gap g toan quoc lan th 6, le ra tien hanh hoi nam 2020, nhng c di lai en nam 2021. Uy ban cung d kien cac cuoc gap g giam muc ngh hu theo cac mien khac nhau, va lan nay di dang trc tuyen, ve e tai: "Vai tro cua giam muc ve hu trong mot Giao hoi ong hanh, di anh sang ai hoi Giao hoi tai My chau Latinh va Caraib, cung nh Thng Hoi ong Giam muc sap ti", se nhom vao nam 2023.

Giao hoi Cong giao tai Brazil hien co khoang 145 trieu tn hu Cong giao, chiem 79% dan so toan quoc, thuoc 48 tong giao phan, 220 giao phan va 8 giam hat, va toan nc c chia thanh 18 giao mien.

(Aica.org 17-9-2021, Fides 20-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page