Hoi ong Giam muc My e ra

sang kien chong phan cc trong xa hoi

 

Hoi ong Giam muc My e ra sang kien chong phan cc trong xa hoi.

G. Tran c Anh, O.P.

Oklahoma (RVA News 10-09-2021) - Hom 07 thang 9 nam 2021, Hoi ong Giam muc My a phat ong sang kien chong s phan cc va chia re gia cac nhom oi nghch trong xa hoi va Giao hoi.

Sang kien nay c cac giam muc My a ra, da tren thong iep Fratelli tutti cua c Thanh cha Phanxico ve tnh huynh e nhan loai, trong o ngai keu goi tien ti mot nen chnh tr tot ep hn, thc s phuc vu cong ch (n.154).

Sang kien nay muon la cau tra li cho tnh trang phan cc va oi nghch manh gia gia nhng ngi theo ang cong hoa va ang dan chu. Ca trong Giao hoi cung co tnh trang nay.

Sang kien mi ten la "Hay van minh hoa chnh tr: mot loai chnh tr tot hn" (Civilize It: A Better Kind of Politics). Cac giam muc mi goi cac tn hu Cong giao ap lai li moi goi nay trong than bac ai, minh bach va vi oc sang tao. Sang kien nay se c nhieu giao phan My tham gia cap a phng, nham ho tr cac no lc loan bao Tin mng e chieu anh sang niem tin cua chung ta vao nhng lanh vc chnh tr thng co nhieu thach o.

Qua trang manh ve van e nay (CivilizeIt.org), nhng ngi tham gia co the va nhan c nhng tai lieu ho tr, ke ca cac tai lieu giup xet mnh, suy t, cau nguyen va nhng hng dan giup moi ca nhan, gia nh va cong oan bac nhng nhp cau gia cac quan iem khac nhau. Cac tai lieu nay da tren chng 5 va chng 6 cua Thong iep Fratelli tutti va nhng suy t cua c Thanh cha muon giup cac tn hu Kito va nhng ngi thien ch khac xay dng mot nen van hoa gap g, nhng vien tng c ban ve s that, cong ly, va tnh lien i, va tm cach cong tac mu ch chung.

c Tong giam muc Paul Coakley cua giao phan Oklahoma City, Chu tch Uy ban giam muc My ve cong ly noi a va phat trien con ngi, suy t ve tam quan trong cua sang kien trong thi iem hien nay va noi rang: "Sang kien hay van minh hoa chnh tr: mot nen chnh tr tot ep hn" nham muc ch trang b cho cac tn hu Cong giao cach thc oi pho vi chia re va s phan cc trong xa hoi, nhng tnh trang nay cung co trong Giao hoi. Nhng chia re nh the gia cac tn hu lam thng ton kha nang cua Giao hoi, trong viec thc s lam chng ve cuoc song va pham gia con ngi trong gia nh, giao x, ni lam viec va trong lanh vc chnh tr. Trong thong iep Fratelli tutti, c Thanh cha Phanxico cong hien mot con ng tien khac da tren cac gia tr Tin mng, cong ly va s that. Toi hy vong sang kien nay se giup tat ca chung ta tm cach tr nen nhng ngi lang gieng oi vi moi ngi, nh c Thanh cha keu goi chung ta, chap nhan nhng thach o gap g, oi thoai, tm kiem s that, va giai quyet van e trong tinh than sang tao e moi tn hu Cong giao co the cong tac vi nhau e xay dng cong ch".

(USCCB 7-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page