Cac Giam muc Anh phan oi hoi ch vu kh "Dsei"

 

Cac Giam muc Anh phan oi hoi ch vu kh "Dsei".

Ngoc Yen

London (Vatican News 8-09-2021) - Cac Giam muc Cong giao va mot so to chc phi chnh phu len tieng phan oi hoi ch vu kh "Dsei", ong thi keu goi cac cong ty san xuat vu kh "khong tr thanh ong pham trong viec huy hoai cuoc song con ngi".

Hoi ch vu kh "Dsei"se dien ra tai London t ngay 14 en 17 thang 9 nam 2021 vi s tham gia cua cac chnh phu va phai oan quan s t khap ni tren the gii, cung vi hn 1,500 cong ty san xuat va ban vu kh.

Cac Giam muc Cong giao Anh, to chc Pax Christi - Hoa bnh cua Chua Kito, cac phong trao Cong ly va Hoa bnh, Cafod va Sciaf a cung len tieng phan oi hoi ch nay. Trong mot tuyen bo chung, cac Giam muc va ai dien cua cac to chc to chc phi chnh phu nhac lai li keu goi cua c Thanh Cha Phanxico trong bai phat bieu trc quoc hoi Hoa Ky vao thang 9 nam 2015, ve viec cham dt viec mua ban vu kh: "Tai sao vu kh giet ngi lai c ban cho nhng ngi co ke hoach gay ra bao au kho cho con ngi va xa hoi? That ang buon, chung ta eu a biet cau tra li, n gian ch v tien: tien a tham mau, thng la mau cua ngi vo toi. Trc s im lang ang xau ho va ang trach nay, nhiem vu cua chung ta la phai oi dien vi van e va cham dt hoat ong buon ban vu kh".

Cac Giam muc va cac to chc phi chnh phu viet: "Chung toi nhn nhan quyen t ve cua moi quoc gia trc cac cuoc tan cong, nhng chung ta khong bao gi c pht l, hoac cho phep chung ta tr thanh ong pham, trong viec huy hoai cuoc song con ngi va vi pham nhan pham co the xay ra bang viec ban vu kh. Xung ot c thuc ay bi hoat ong thng mai nay gay hai cho cac cong ong ngheo nhat, buoc moi ngi phai ri bo nha ca, ra i t nan va gay ra nhng hau qua tan khoc cho moi trng cua chung ta. Chung toi ng ve pha nhng ngi thien ch, nhng ngi ang thc hien on hoa mot chien dch chong buon ban vu kh, va chung toi cung cau nguyen vi c Thanh Cha e cac nha lanh ao cua chung ta co the cam ket cham dt viec san xuat va buon ban vu kh, tm kiem hoa bnh va cham soc moi ngi trong gia nh nhan loai chung ta". (Sir.07/9/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page