Mac du ai dch,

tai tr bac ai Cong giao c van mc o cao

 

Mac du ai dch, tai tr bac ai Cong giao c van mc o cao.

G. Tran c Anh, O.P.

Bonn (RVA News 07-09-2021) - Mac du b ai dch han che cac cuoc lac quyen tai nha th, ngan khoan cua cac to chc bac ai va cac giao phan e tai tr cac hoat ong bac ai, van mc o cao.

Theo "Phuc trnh thng nien Giao hoi hoan vu 2020", cong bo hom 03 thang 9 nam 2021, tai thanh pho Bonn, cac to chc bac ai Cong giao, c quan t thien cua cac dong tu va giao phan a c ho tr vi 615 trieu 200 ngan Euro e tai tr cac d an tai A, Phi, My Latinh va ong Au.

Ngan khoan tren ay that ang ke, mac du cac bien phap cach ly va han che v Coronavirus, can tr viec tham d thanh le tai cac thanh ng, khien viec lac quyen b giam sut nhieu, nhng cac to chc bac ai Cong giao van nhan c s ong gop qua cac phng the khac.

Ngan khoan 615 trieu 200 ngan Euro trong nam 2020, co ngha la tang them 23 trieu 600 ngan Euro so vi nam 2019 trc o, tuy rang t hn so vi con so ky luc 616 trieu Euro thu c hoi nam 2018.

Chu tch Uy ban Giam muc c ve Giao hoi hoan vu la c Tong giam muc Ludwig Schick cua giao phan Bamberg nhan xet rang ket qua quyen gop tren ay la bang chng cho thay tnh lien i vi cac nc ngheo tren the gii van tiep tuc va c duy tr ca trong thi ky cach ly.

Theo cac thong tin, phan ln ngan khoan cac to chc t thien Cong giao c nhan c en t cong qu, tien hien tang, lac quyen va t ngan sach cua Giao hoi. S ho tr trong thc te con cao hn na v cac khoan trc tiep en t cac giao x Cong giao, cac ban, cac hiep hoi, ngan quy va cac trng hoc khong c ke en trong phuc trnh thng nien.

c Tong giam muc Schick noi rang s ho cua Giao hoi la ieu khong the thieu c. "Tai nhieu nc ngheo tren the gii, ang thieu nhng bao am c ban nhat cho dan ngheo nhat. Cac nhan vien t thien thng ng ngang trc s thieu cac he thong y te s ang, cac chnh phu oc oan va tham nhung". Tuy nhien, gia ai dch, cac d an tai tr van co the tiep tuc va nang . "Cac c quan oi tac cua t thien Cong giao c tai cac nc A, Phi, My Latinh va ong Au van lam tat ca nhng g co the e cung cap cac tr giup cap thiet trong nhng hoan canh kho khan.

Phuc trnh nam nay ve hoat ong t thien cua Cong giao c ac biet chu y en anh hng cua ai dch oi vi viec san soc sc khoe. Ngoai ra co phan thong ke ve hoat ong cua cac c quan t thien Cong giao c. Hoi ong cac c quan nay gom co ai dien Hoi ong Giam muc c, cac giao phan, Hoi ong Be tren dong tu va cac to chc t thien nh Adveniat, Caritas quoc te, Hoi "Cac Ca vien NgoisSao" tr giup tre em, Misereor, Missio Aachen va Munich, Renovabis, Hoi thanh Bonifaxio cung nhieu c quan khac.

(KNA 5-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page