Slovakia 10 ngay

trc chuyen vieng tham cua c Thanh Cha

 

Slovakia 10 ngay trc chuyen vieng tham cua c Thanh Cha.

Hong Thuy

Bratislava (Vatican News 1-09-2021) - Ngay 31 thang 8 nam 2021, cha Jozef Bartkovjak, dong Ten, cho biet, 10 ngay trc chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico tai Slovakia, t ngay 12 en 15 thang 9 nam 2021, cac cong trnh xay dng va trang tr khung canh nhng ni dien ra 4 s kien ln ang tien trien tot.

Cac phng tien truyen thong a tin hnh anh ve cac ke hoach kien truc, cac tac pham nghe thuat, cac vat dung phung vu, s chuan b cua cac nhac cong, cac chng trnh chuan b trc cac s kien moi ni ma c Thanh Cha en tham, cac phng tien truyen thong a phng phong van nhng ngi lien quan, cac nghe s, th trng, tnh nguyen vien, v.v.

So ngi ang ky tham d

So ngi ang ky tham gia 4 s kien chnh tai Presov, Kosice-Lunk, San van ong Kosice-Lokomotva va Sastn van con t, cho en nay mi ch hn 10% sc cha cua cac ni to chc s kien.

So tnh nguyen vien can cho toan bo chuyen vieng tham la khoang 3,000 va phan ln a c ang ky. Cac chuyen xe bus c to chc cho cac nhom nay.

Van e tiem vac-xin

Van e c e cap rong rai tren cac phng tien truyen thong trong nc la viec han che e chong Covid vi ieu kien do chnh phu at ra la ch chap nhan nhng ngi a c tiem vac-xin ay u. Trong so gan 5.5 trieu ngi Slovakia, ch khoang 50% a tiem vac-xin; cac vung pha ong nh Presov, Kosice, ty le tham ch con thap hn.

Van e tai chnh

Van e tai chnh khong c ban cai; khong phng tien truyen thong nao bnh luan ve khoan chi 5.5 trieu euro. Can nhan manh rang chi ph cho c s ha tang se van c duy tr ngay ca sau chuyen vieng tham nh la mot khoan au t vao moi trng, truyen thong, v.v. Cac cong trnh tam thi c co gang s dung vat lieu sinh thai - co the tai che, cac cong trnh tren at nong nghiep se c d bo va at se tr lai trang thai ban au.

Chuan b i song tinh than

Viec chuan b i song tinh than tiep tuc c ieu phoi bi c cha Jozef Halko, Giam muc Phu ta cua Bratislava, vi loat bai giao ly ve linh ao Thanh Mau cua ca nhan c Thanh Cha Phanxico. Cac phng tien truyen thong Cong giao TV LUX va Radio Lumen trnh bay cac s kien ve trieu ai cua c Thanh Cha Phanxico, cac cuoc phong van, cac cuoc tro chuyen, v.v. Nhieu sang kien cau nguyen khac nhau, cac buoi lan hat trong cac giao x, li mi oc mi kinh Knh Mng moi ngay cho chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, cac sang kien cau nguyen qua cac trang web, cong viec tnh nguyen. T ngay 3/9,/2021 cac tuan cu nhat se bat au nhieu ni khac nhau va cung c pho bien bi cac phng tien truyen thong: Tuan 9 ngay en thanh Quoc gia Sastn, Tuan 9 ngay Trung tam Muc vu ngi Rom Kosice, v.v. (CSR_5848_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page