Giao hoi Malaysia keu goi cac tn hu

xay dng mot tng lai tot ep hn

 

Giao hoi Malaysia keu goi cac tn hu xay dng mot tng lai tot ep hn.

Ngoc Yen

Kuala Lumpur (Vatican News 1-09-2021) - Trong s iep nhan Ngay Quoc khanh va Ngay Quoc gia, cac Giam muc Malaysia mi goi moi ngi cung nhau xay dng mot tng lai tot ep hn cho que hng, ong thi thuc giuc tan thu tng thi hanh li ha, hng dan ngi dan Malaysia coi trong s phong phu va a dang cua moi van hoa, ton giao va chung toc.

Tai Malaysia co hai ngay quan trong oi vi lch s va i song van minh cua dan toc: ngay 31 thang 8 c goi la Ngay Merdeka - Ngay Quoc khanh, ky niem Tuyen ngon oc lap (31/8/1957); va ngay 16 thang 9, Ngay Malaysia, ky niem thanh lap Lien bang Malaysia (16/9/1963).

Trong s iep co ch ky cua c Tong Giam muc Julian Leow, cua Tong Giao phan Kuala Lumpur; c cha Sebastian Francis, Giam muc cua Penang; va c cha Bernard Paul, Giam muc cua Malacca-Johore, cac Giam muc viet: "Chung ta c hanh cac Ngay Quoc gia bang cach ta n Thien Chua v hoa bnh va hoa hp ma chung ta ang co theo nhieu cach khac nhau, mac du van con nhng kho khan va tr ngai ang ch i chung ta".

Sau khi noi en nhng kho khan do ai dch, cac Giam muc e cap en cuoc khung hoang chnh tr bat au t nam 2020, gay bat on ln trong ca nc, vi viec t nam 2014, chnh phu phai thay oi hai lan. Cac v muc t viet: "Co mot cam giac that vong va bat lc chung trong ca nc. Chung toi hy vong thu tng mi c bo nhiem, cung vi cac cong s ton trong li ha, se a chung ta thoat ra khoi cac khung hoang hien nay, v li ch cua tat ca moi ngi. Chung toi mong muon tan thu tng hng dan ngi dan Malaysia coi trong s phong phu va a dang cua moi van hoa, ton giao va chung toc".

Cac Giam muc nhac en hien chng "Rukun Negara - Cac Nguyen tac Quoc gia", tuyen ngon triet ly c phe chuan trong "Ngay Quoc gia", nam 1970. Hien chng nh hng i song quoc gia, c hng dan bi cac nguyen tac: tin Thien Chua; trung thanh vi vua va que hng; quyen toi cao cua Hien phap; Nha nc phap quyen; ton trong va ao c. Theo cac nguyen tac nay, neu muon xay dng mot xa hoi thong nhat, ton trong, hoa nhap va ben vng, chnh phu va cac ang oi lap phai e qua mot ben nhng khac biet va tham vong ca nhan, ong thi cung nhau lam viec cho ngi dan ang rat can s ho tr t pha chnh phu.

Theo cac Giam muc, xay dng at nc khong thuoc ve gii thng lu cung khong thuoc ve so t c chon, nhng thuoc ve tat ca cong dan. Trong khi chung ta yeu cau cac v lanh ao phai chu trach nhiem ve vai tro ho ang am trach, chnh chung ta cung phai lam viec e thuc ay s thong nhat va hoa hp.

S iep ket thuc: "Chung ta hay cung nhau hp lc e xay dng, vi s tr giup cua Chua va di s hng dan cua Ngi, mot tng lai tot ep hn cho Malaysia, nhng khong quen ngi ngheo va nhng ngi ang can giup ".

Theo ieu tra dan so nam 2010, Kito giao chiem 9.2% trong so gan 32 trieu ngi Malaysia. Hai phan ba trong so 2.6 trieu Kito hu song ong Malaysia, gom cac tnh Sabah va Sarawak.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page