Ch nhng ngi a tiem vac-xin

c tham d cuoc vieng tham

cua c Thanh Cha tai Slovakia

 

Ch nhng ngi a tiem vac-xin c tham d cuoc vieng tham cua c Thanh Cha tai Slovakia.

Hong Thuy

Bratislava (Vatican News 21-07-2021) - Theo bao cao cua cac phng tien truyen thong Slovakia hom 20 thang 7 nam 2021, ch nhng giao dan a c tiem vac-xin ay u mi c phep tham d cac s kien chung trong chuyen tham cua c Thanh Cha tai Slovakia.

c cha Stanislav Zvolensky, tong giam muc cua Bratislava, cho biet: "Chung toi a c thong bao rang t kha canh an ninh va ve kha nang ky thuat, ay la cach thc s duy nhat khong han che triet e so lng ngi tham gia".

Bo trng Y te Vladimir Lengvarsky cho biet muc ch la "tao ieu kien cho cang nhieu ngi tham gia cang tot".

c Thanh Cha a c tiem vac-xin va ngai a keu goi moi ngi tiem chung. Ngai goi viec phan oi vac xin la "mot s phu nhan t sat".

c Thanh Cha cung a keu goi chia se vac-xin cho cac nc ngheo nhat tren the gii. Ngai noi rang chung la "mot cong cu thiet yeu" trong cuoc chien chong lai ai dch.

c Thanh Cha se tham Slovakia t ngay 12 en ngay 15 thang 9 nam 2021 sau khi ch co cuoc vieng tham ngan ngui Hungary e c hanh thanh le be mac ai hoi Thanh The tai Budapest.

Chuyen tham cua c Thanh Cha tai Slovakia se bao gom cac thanh pho Bratislava, Presov, Kosice va Sastin. (AFP 20/07/20221)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page