Thien than mi co the noi

"Ngi a song lai"

 

c Thanh Cha Phanxico: Thien than mi co the noi "Ngi a song lai".

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 5-04-2021) - Luc 12 gi tra th Hai sau Chua Nhat Phuc Sinh, ngay 5 thang 4 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc Kinh Lay N Vng Thien ang t Th vien dinh Tong Toa va c phat trc tuyen e cac tn hu co the theo doi va hiep thong trong buoi oc kinh. Nh thng le, trc khi oc kinh, c Thanh Cha co mot bai huan du ngan, ve cac phu n i vieng mo Chua va c thien than bao la "Ngi a song lai."

Bai huan du cua c Thanh Cha:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Th Hai sau Le Phuc Sinh con c goi la Th Hai Thien Than, v chung ta nh en cuoc gap g cua thien than vi nhng phu n en vieng mo Chua Giesu (x. Mt 28,1-15). Thien than noi vi ho: "Toi biet cac ba tm c Gie-su, ang b ong inh. Ngi khong co ay, v Ngi a song lai" (cau 5-6). Cau noi "Ngi a song lai" nay vt qua kha nang cua con ngi. Ngay ca nhng phu n a i vao ngoi mo va thay mo trong, cung khong the noi: "Ngi a song lai", ma ch noi la ngoi mo trong. "Ngi a song lai" la mot s iep. Ch mot thien than, vi quyen nang cua ang loan tin t tri, vi quyen nang c Thien Chua ban cho, mi co the noi rang Chua Giesu a song lai, cung nh mot thien than co the noi vi Me Maria: "Ba se thu thai va sinh ha mot con trai [#] va se c goi la Con ang Toi Cao" (Lc 1,31). Do o, chung ta goi la Th Hai thien than bi v ch co thien than, vi sc manh cua Chua, mi co the noi rang Chua Giesu a song lai.

Thanh s Mattheu thuat lai rang sang sm Phuc sinh ay "at rung chuyen d doi: thien than Chua t tri xuong, en lan tang a ra, roi ngoi len tren" (x. Cau 2). Tang a ln o, le ra la phong an cua s chien thang s ac va cai chet, lai c at di chan, no tr thanh be ngoi cua thien than cua Chua. Tat ca cac ke hoach va s phong thu cua ke thu va nhng ke bat b Chua Gie-su eu b h vong. Tat ca nhng phong an nay a b sup o. Hnh anh thien than ngoi tren tang a cua ngoi mo la bieu hien cu the, bieu hien trc quan ve chien thang cua Thien Chua tren s d, ve chien thang cua Chua Kito tren quyen lc cua the gii nay, bieu hien chien thang cua anh sang tren bong toi. Ngoi mo cua Chua Gie-su khong c kham phat nh mot hien tng vat ly, ma la nh s can thiep cua Chua. Thanh Mattheu cho biet them, dien mao cua thien than "nh anh chp, va y phuc trang nh tuyet." (cau 3). Nhng chi tiet nay la dau ch khang nh s can thiep cua chnh Thien Chua, ang mang en thi ai mi, thi ky cuoi cung cua lch s; bi v vi s phuc sinh cua Chua Giesu, thi ky cuoi cung cua lch s bat au, co the keo dai hang ngan nam, nhng la thi ky cuoi cung.

oi dien vi s can thiep nay cua Thien Chua, co hai phan ng a xay ra. (1) Nhng lnh canh khong the oi dien vi sc manh khong the chong lai cua Thien Chua va b soc bi s chao ao noi tam: ho run ray (x. cau 4). Quyen nang cua S Phuc Sinh anh o nhng ke a c s dung cho chien thang ro rang cua cai chet. Nhng lnh canh nay phai lam g? Chay en vi ngi ra lenh canh gi va noi s that. Pha trc co nhng chon la: hoac noi s that, hoac e mnh b thuyet phuc bi nhng ngi a giao nhiem vu canh gac. Va cach duy nhat e thuyet phuc ho la tien, va that toi nghiep nhng ngi nay, ho a ban ng s that va vi so tien trong tui, ho i noi: "Khong, cac mon e en va lay trom xac". Ong "chua" tien bac, ngay ca ay, trong s phuc sinh cua c Kito cung co uy quyen e phu nhan s that. (2) Con phan ng cua phu n lai khac, bi v ho c thien than cua Chua mi goi mot cach ro rang rang ng s hai va cuoi cung ho khong s hai: "Nay cac ba, cac ba ng s" (cau 5) va ng tm Chua Gie-su trong mo.

T nhng li cua thien than, chung ta co the nhan c mot giao huan quy bau: chung ta ng bao gi met moi tm kiem c Kito Phuc sinh, ang ban s song doi dao cho nhng ai gap Ngi. Tm kiem c Kito co ngha la kham pha s bnh an trong con tim. Chnh nhng phu n trong Tin Mng, sau nhng hoang s ban au, ma ngi ta co the hieu, ho cam thay het sc vui mng khi biet Thay con song (x. cc 8-9). Trong mua Phuc sinh nay, toi c mong moi ngi cung co c cam nghiem thieng lieng nh vay, on nhan trong tam hon, ni nha va gia nh Tin Mng Phuc sinh: "Chua Kito Phuc sinh khong con chet na, cai chet khong con quyen tren Ngi" (Ca Hiep Le). Li loan bao Phuc sinh, Chua Kito ang song, Chua Kito ong hanh vi cuoc song cua toi, Chua Kito ben canh toi. Chua Kito go ca trai tim toi, e cho Ngi vao, Chua Kito ang song. Trong nhng ngay Phuc sinh nay, se rat hay neu chung ta lap lai ieu nay: Chua ang song.

S chac chan nay dan chung ta en li cau nguyen, hom nay va trong suot Mua Phuc Sinh: "Regina Caeli, laetare - N Vng Thien ang, hay vui mng". S than Gabriel a chao Me nh the lan au tien: "Hay vui mng, hi ang ay an sung!" (Lc 1, 28). Gi ay niem vui cua Me Maria a tron ven: Chua Giesu song, Tnh yeu a chien thang. c g o cung la niem vui cua chung ta!

Sau bai huan du, c Thanh Cha oc kinh Lay N Vng Thien ang va ban phep lanh.

Trong li chao sau Kinh Lay N Vng Thien ang, TC gi li chao en cac tn hu cung cau nguyen vi ngai qua cac phng tien truyen thong xa hoi. ac biet, ngai nh nhng ngi gia, nhng ngi benh nha rieng hoac nha hu dng. Ngai gi li ong vien va ghi nhan nhng chng ta cua ho, va ngai dien ta s gan gui vi ho.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page