Bo Phong thanh nhn nhan phep la

nh li chuyen cau cua ch Armi Barelli

 

Bo Phong thanh nhn nhan phep la nh li chuyen cau cua ch Armi Barelli.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 22-02-2021) - Ngay 20 thang 2 nam 2021, trong cuoc tiep kien c Hong y Marcello Semeraro, Tong trng Bo Phong thanh, c Thanh Cha a cho phep Bo Phong Thanh cong bo mot sac lenh nhn nhan phep la nh li chuyen cau cua ch Armida Barelli, m ng cho le tuyen phong chan phc cho ch, va 7 sac lenh nhn nhan cac nhan c anh hung cua cac v khac.

Ch Barelli sinh tai Milan ngay 1 thang 12 nam 1882. Nam 1910, ch gap cha Agostino Gemelli, dong Phanxico, va a cung cha to chc thanh hien cac quan nhan Y trong Chien tranh The gii cho Thanh Tam Chua. Ch cung a cung cha thanh lap Tu hoi cac n tu truyen giao Vng quyen Chua Ki-to. Ngay nay tu hoi co hn 2,200 thanh vien tai hn 30 quoc gia va van con hoat ong Trung Quoc.

Tn thac va thi hanh y Chua

Nam 1917, c Hong y Andrea Ferrari, tong giam muc Milan, a mi ch phu trach phong trao n gii, va ch a thanh lap nhng hiep hoi au tien cua phong trao thieu n cua Cong giao Tien hanh. Nam 1918, theo lenh c Bien c XV, cac hiep hoi n gii nay a lan rong khap nc Y. Ch Barelli qua i ngay 15 thang 8 nam 1952, hng tho 71 tuoi.

Long nhiet thanh tong o va truyen giao cua ch Barelli a thuc ay ch dan than nham muc ch nang cao nhan thc ve quyen va ngha vu cua phu n khi tham gia vao i song xa hoi dan s va Giao hoi. Muc ch la e am bao rang phu n co the mang kinh nghiem ca nhan cua ho e phan anh chieu kch thieng lieng.

Ngay 17 thang 7 nam 1970 tong giao phan Milan bat au tien trnh phong chan phc cho ch cap giao phan. Ngay 1 thang 6 nam 2007 ch c c Bien c XVI nang len bac ang ang knh.

Phep la

Phep la nh li chuyen cau cua ch Barelli xay ra tai Prato. Ngay 5 thang 5 nam 1989, ba Alice Maggini, 65 tuoi, b mot chiec xe tai ung khi ang i xe ap va b chan ong manh. Cac bac s a tien lng nan nhan b hau qua nang ne ve than kinh. Sau o, gia nh cua ngi phu n a cau xin s chuyen cau cua Toi T Chua Barelli. Va khong the giai thch c ve mat khoa hoc, ba Maggini a hoi phuc hoan toan va khong phai chu bat ky hau qua nao, tiep tuc cuoc song t chu hoan toan cho en khi qua i vao nam 2012.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page