Giao hoi nam chau song Mua Chay

 

Giao hoi nam chau song Mua Chay.

Ngoc Yen

Manila (Vatican News 21-02-2021) - Mua Chay a bat au vi viec c hanh th T Le Tro cua toan Giao hoi. Cung vi viec khai mac Mua Chay, tuy theo hoan canh moi ni, cac Giao hoi a phng a co nhng chng trnh cu the giup cac tn hu song thi gian thanh nay mot cach y ngha.

ai dch van cha ket thuc, a gay ra rat nhieu hau qua, v the, trong s iep Mua Chay, nhieu Hoi ong Giam muc a nhac en tham trang nay va mi goi cac tn hu song tinh than chia se vi nhng ai ang gap kho khan.

Giao hoi Philippines: Song bac ai va lien i oi vi nhng ngi au kho

Trc het, c cha Romulo Valles, Chu tch Hoi ong Giam muc Philippines thay mat cac Giam muc viet trong s iep Mua Chay: "Niem hy vong va li cau nguyen cua toi trong nhng thi iem kho khan nay, la chung ta y thc sau sac hn viec chung ta c lien ket vi Chua Kito. Va ieu o co ngha la thc hien nhng hanh ong bac ai va thng xot, vac thap gia cua chung ta va truyen cam hng cho nhng ngi khac vac thap gia cua ho. Bang cach nay, chung ta co the lam cho moi ngi suy ngh lai ve hong an Thanh tay va mot lan na biet quy trong pham gia a nhan c qua b tch nay. Chung ta hay co gang thc hanh cac hoat ong bac ai va lien i, ac biet vi nhng ngi ang au kho do ai dch Covid-19. Anh ch em hay song thi gian nay trong cau nguyen va an chay, mang lai hy vong cho ngi khac, ngay ca khi ch la mot thai o t te, hoac nh theo gi y cua c Thanh Cha: tam quen nhng moi quan tam va khan cap cua chnh mnh e chu y, trao mot nu ci, noi mot li khch le, giup tao ra mot khong gian lang nghe gia qua nhieu dng dng trong xa hoi ngay nay" .

c Tong Giam muc Arshad cua Pakistan: Cau mong tinh than bac ai cua Mua Chay c tiep tuc

c cha Joseph Arshad,Tong Giam muc cua Rawalpindi-Islamabad, Chu tch Hoi ong Giam muc Pakistan gi en cac tn hu Pakistan nhng li khch le: "Mua Chay la thi gian Chua ban cho chung ta e nhn lai cuoc song cua mnh, xin n tha th toi loi va thay oi. Bon mi ngay nay, trc het la mot li mi goi hoan cai. Anh ch em hay nhan biet nhng cong trnh cua Chua trong i song, v Ngi cung co va don ng cho nhng ai nhan ra Ngi".

Sau o nhac lai giao huan cua Chua Giesu ve cau nguyen, an chay va thc thi bac ai, c Tong Giam muc nhac nh rang trung tam cua ba chieu kch nay khong co s pho trng . An chay rat quan trong v hai ly do. Trc het, khi han che trong an uong, chung ta cam thay kho s va ieu nay lien ket chung ta vi nhng g Chua Giesu a phai chu v chung ta. Kha canh th hai, chung ta co the quyen gop so tien tiet kiem c qua nhng han che trong an uong cho nhng ngi thieu thon. Gia tr cua s chia se nay la ieu ma Kito giao va Kinh Thanh day chung ta khong ch trong Mua Chay, nhng cho ca nam va cho ca cuoc i chung ta". oi vi viec cau nguyen, c Tong Giam muc noi: "Cau nguyen co the dien ra bat c luc nao va bat c au, va phai em lai gia tr ln trong cuoc song cua chung ta, bi v qua cau nguyen, chung ta co the tao ra tng quan ben chat hn vi Thien Chua la Cha".

Cac Giam muc Ecuador: u tien vac xin cho nhng ngi de b ton thng

Lien quan en viec cung cap vac xin, trong s iep co ta e "Trach nhiem", cac Giam muc Ecuador keu goi chnh quyen tao ieu kien thuan li cho "cac thu tuc mua va quan ly vac xin", ton trong cac tieu ch a thiet lap e nhng ngi de b ton thng la nhng ngi au tien c nhan vac xin, ch khong phai cac thanh vien gia nh, ban be hoac to chc cua cac vien chc chnh phu.

Trong s iep, cac Giam muc cung nhac lai ba ieu thiet yeu cua Mua Chay: An chay, cau nguyen va thc hanh bac ai. An chay the hien c tin vao tnh yeu nhng khong cua Thien Chua, thuc ay chung ta hng en mot cuoc song t do, khong b ieu g can tr va chia se vat chat vi nhng ngi thieu thon. Mat khac, cau nguyen c bay to trong niem hy vong cua Kito giao, ieu nay ho tr chung ta vt qua s mong manh, lo lang, khong chac chan, va cho phep chung ta m long mnh vi hien tai va tng lai vi s bnh an va niem vui cua Chua ban. Cuoi cung, ve thc hanh bac ai, cac Giam muc viet: "Bac ai lam cho chung ta co long t bi va nang nhng ngi co n, benh tat hoac b phan biet oi x, coi ho nh nhng ngi anh ch em".

Chien dch ai ket v cong bang kh hau cua Giao hoi Thuy S

"Cong bang kh hau" la tieu e cua chien dch ai ket cho Mua Chay c pho bien tai Thuy S bi to chc "Hoat ong Mua chay", tr giup ngi Cong giao trong nc cung vi cac tn hu Tin lanh cua phong trao "Banh cho ngi than can". Sang kien nay yeu cau Ngan hang Quoc gia Thuy S (SNB), thoai von trong lnh vc nhien lieu hoa thach, e tranh nhng hau qua nghiem trong ve bien oi kh hau.

Vao cuoi nam 2019, Ngan hang Quoc gia Thuy S nam gi gan 6 ty o la co phan cua cac cong ty san xuat nhien lieu hoa thach, tren thc te, tai tr phat thai 43 trieu tan C02 trong nam va lam cho kh hau am dan len t 4 en 6 o, cao hn nhieu so vi mc c thiet lap bi Thoa thuan Paris ve kh hau.

Chien dch ai ket nham muc ch nang cao nhan thc Thuy S ve tnh hnh cac nc pha Nam ban cau, ni nhng ngi thiet thoi nhat ang phai ganh chu hau qua cua bien oi kh hau, ngay ca khi ho khong phai chu trach nhiem g. V du, 50% dan so the gii ngheo nhat ch tao ra 10% lng kh thai nha knh lien quan en tieu dung, trong khi 10% ngi giau nhat tao ra gan 50% lng kh thai.

Do o, viec thuc ay "cong bang kh hau" la ieu bat buoc. o la nguyen tac khong the thoa hiep, nhng ngi thuc ay sang kienkhang nh. Trong khi o, hau qua cua bien oi kh hau a thay ro oi vi cac quoc gia nh Philippines, ni tan suat va cng o cua cac cn bao ngay cang gia tang, hay Indonesia, ni mc nc bien ang dang cao mot cach nguy hiem, cho 90.000 km2 at lien va 23 trieu ngi.

Theo nhng ngi a ra sang kien, a en luc cac quoc gia phai chu trach nhiem ve bien oi kh hau, trong o co Thuy S. Bi v cuoc khung hoang kh hau ang dien ra e doa an ninh lng thc cua nhieu dan toc. Chung ta phai hanh ong ngay bay gi, e at c muc tieu khong phat thai kh nha knh Thuy S vao nam 2040.

Chien dch ai ket bat au vao ngay 17 thang 02 nam 2021, th T Le Tro, va se ket thuc vao th Sau, 26 thang 3 nam 2021, trong mot tuan trc Le Phuc Sinh. Chng trnh bao gom nhieu hoi thao trc tuyen tren cac YouTube va Zoom, nham nang cao nhan thc cua xa hoi va ac biet la gii tre ve cac van e moi trng va bao ve Thu tao.

Giao hoi Ba Lan vi Chien dch "Nhng ngi truyen giao trong Mua Chay nam 2021"

Ba Lan, vao Mua Chay, Giao hoi quan tam ac biet en cac nha truyen giao. Hien Ba Lan co 1,892 nha truyen giao Ba Lan ang lam viec tai cac x truyen giao va nhng ni trong thi iem kho khan nay do ai dch can c ho tr tinh than nhieu hn na. Chien dch "Nhng ngi truyen giao trong Mua Chay nam 2021" c danh rieng cho ho, s kien hang nam c quang ba Ba Lan t th T Le Tro en Chua Nhat Phuc Sinh nham ho tr tinh than bang li cau nguyen. Nam 2021 la lan th tam cua chien dch.

Nam 2020, co 50 ngan ngi tham gia chien dch. Nam 2021, so ngi ang ky cho ti nay a hn 40 ngan. e tham gia, ch can ang ky tren trang web (https://misjonarznapost.pl) moi ngi tham gia c ch nh mot nha truyen giao e ho tr bang cach an chay, cau nguyen hoac dang nhng au kho cua ho.

Chien dch Huynh e ai ket trong Mua Chay cua Giao hoi Brazil

oi vi Giao hoi Brazil, Mua Chay nam 2021, Hoi ong Giam muc Brazil va Hoi ong Quoc gia cua cac Giao hoi Kito (Conic) a khai mac vao th T Le Tro, cho lan th V cua "Chien dch Huynh e ai ket". Chien dch c to chc trung bnh nam nam mot lan, tap hp nhieu he phai Kito, nang cao s phong phu c chia se gia cac Giao hoi.

Chu e cua Chien dch nam 2021 la "Tnh huynh e va oi thoai: dan than yeu thng" va phng cham "Chua Kito la bnh an cua chung ta: t nhng g b chia re, Ngi a tao nen s hiep nhat", trch t th cua Thanh Phaolo gi tn hu Epheso (2,14). Chien dch Huynh e 2021 c c hanh theo tinh than ai ket, mi goi cac Kito hu va nhng ngi co thien ch suy ngh, anh gia va xac nh nhng cach thch hp e vt qua nhng phan cc va bao lc ghi dau an tren the gii ngay nay. Tat ca ieu nay thong qua cuoc oi thoai yeu thng va chng ta hiep nhat trong s khac biet, c tnh yeu cua Chua Kito linh hng.

Ngha c cu the cua Chien dch c the hien bang cuoc quyen gop lien i quoc gia, c to chc vao Chua nhat Le La tren khap Brazil, nham ho tr cac d an xa hoi lien quan en chu e Chien dch. Nam 2019, Quy Lien i a ho tr hn 230 cong trnh.

Giao hoi Nicaragua: Mua Chay, thi gian hoa giai va hoan cai trai tim

Tnh hnh chnh tr cua at nc van cha c bnh yen, v the trong s iep Mua Chay, cac Giam muc Nicaragua bay to s hiep nhat vi nguyen vong cua ngi dan ve mot cuoc cai cach bau c "can thiet" nham am bao "mot qua trnh bau c t do va minh bach" trong cac cuoc tham van d kien vao ngay 7 thang 11 nam 2021. Nhng theo cac Giam muc, ieu nay ch co the at c khi thai o cng quyen va chu ngha ca nhan phai b loai tr. Hoi ong Giam muc Nicaragua keu goi mot cuoc hoan cai khan cap con tim, v ay la mot trong nhng nguyen tac e giai thoat at nc khoi "s xau xa, bat cong, gian ac, ch ky, kieu ngao, huy hoai s song va thien nhien, chong lai y Chua".

Mot iem thiet yeu khac cua Mua Chay, c Hoi ong Giam muc Nicaragua nhan manh, la cau nguyen. Cac Giam muc viet: "Bon mi ngay chuan b cho Le Phuc sinh la thi gian an sung e cau nguyen cho mot xa hoi mi, mot xa hoi luon theo uoi cong ch va lien tuc tai thiet trat t chnh tr va xa hoi". ong thi, cac Giam muc nhan manh rang, sam hoi la mot an sung, bi v no giup chung ta nhan ra toi loi cua chnh mnh va s can thiet hoan cai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page