c cha Hermann Gletter keu goi

chnh phu Ao tiep nhan 100 gia nh t nan

 

c cha Hermann Gletter keu goi chnh phu Ao tiep nhan 100 gia nh t nan.

Ngoc Yen

Innsbruck (Vatican News 12-01-2021) - c cha Hermann Gletter, Giam muc Innsbruck keu goi chnh phu Ao m ca bien gii, on 100 gia nh t nan t ao Lesbo va khong a ra bat c ieu kien nao.

c cha Gletter a a ra li keu goi tren ay vao th Hai 11 thang 01 nam 2021, v theo ngai nhng ngi t nan ao Lesbo hien ang phai chu "nhng au kho khong the ke xiet t mot mua ong khung khiep". Noi ve vien tr tai cho nh mot giai phap thay the cho viec di tan trai la mot ieu khong kha thi. V thc te, ieu kien song ay khong the am bao cho hn 7,000 ngi trong ieu kien thi tiet khac nghiet nh the nay.

Giam muc Innsbruck nhac lai nhng bc anh mi nhat t trai khan cap cua Kara Tepe tren ao Lesbo cho thay mc bao ong a len en nh iem. oi vi c cha Gletter, nhan ao la mot ngha vu nham giup cach nhanh chong va hieu qua nhng ngi ang gap kho khan nghiem trong. V vay, ay khong phai la mot cuoc tranh luan ve t nan, nhng la mot nhu can tiep nhan nhan ao khan cap cua nhng ngi ang gap kho khan. c cha cung keu goi cac giao x, cac to chc Giao hoi, cac nhom lien i va nhng ngi dan than khong "khuat phuc trc quan iem chnh tr cua chnh phu".

Giam muc Innsbruck keu goi chnh phu ngay lap tc on tiep 100 gia nh trong so 250 gia nh a co quyet nh tiep nhan t nan khong a ra ieu kien "khong neu, khong nhng". Quoc gia Ao phai gop phan cham dt tnh canh khon kho cua ngi t nan Lesbo.

Lesbo va nhng hon ao khac cua Hy Lap von a la nhng ni khon kho, gi ay lai ong ngha vi s that bai cua mot chnh sach t nan chau Au. c cha khang nh: "Chau Au khong the bao cha c na. ay la ieu lien quan en so phan cua hang ngan con ngi, ho khong the la 'mot mon o chi' cua chnh sach ran e cua chau Au. Sau ket qua thanh cong cua cac thu tuc t nan, nhng ngi nay phai c on tiep cong bang chau Au". Trong ngha nay, theo c cha Gettler, on nhan 100 gia nh vao Ao trong so 250 gia nh a co quyet nh tiep nhan se la "mot dau ch ro rang rang tat ca chau Au phai hanh ong". (CSR_229_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page