V ai dch, nam 2021 cac giam muc Au My

tham Thanh a trc tuyen

 

V ai dch, nam 2021 cac giam muc Au My tham Thanh a trc tuyen.

G. Tran c Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 12-01-2021) - V ai dch Covid-19, cac cuoc vieng tham t ngay 16 en 21 thang 1 nam 2021 cua oan giam muc Au My, lien i vi Giao hoi tai Thanh a se dien ra di dang trc tuyen.

oan giam muc nay c goi la "oan Phoi hp Thanh a" (Holy Land Coordination) goi tat la HLC, gom co ai dien cua 11 Hoi ong Giam muc Au chau, Bac My va Nam Phi, hang nam van vieng tham va gap g cac v lanh ao va cong oan Cong giao tai Thanh a e tm hieu va trao oi ve tnh hnh cac Kito hu tai Thanh a, vi muc ch bieu lo tnh lien vi cua Giao hoi Cong giao hoan vu vi cac tn hu Kito tai ay, ong thi cung lu y the gii ve tnh trang cua cac Giao hoi Kito trong vung. Khi tr ve quoc gia lien he, cac giam muc ai dien se trao oi vi chnh quyen, cac ai bieu quoc hoi, cac v ai s Israel va Palestine cung nh cac c quan truyen thong ve nhng van e lien quan en i song Kito hu tai Thanh a.

Thong cao cua oan giam muc HLC cong bo hom 9 thang 1 nam 2021 cho biet, trong boi canh ai dch, s quan tam ti Thanh a cang can thiet hn: "Nhieu Kito hu mien nay hoat ong trong nganh du lch, la lanh vc kinh te ac biet b khung hoang v Covid-19. Khong con cac cuoc hanh hng, khong co du khach, va nhieu gia nh khong con ke sinh nhai. Tnh trang chnh tr va xa hoi von a kho khan tai Thanh a, nay cang tr nen bi tham hn cho cong oan Kito be nho tai mien nay".

Di dang trc tuyen, cac giam muc quoc te thuoc oan HLC se oi thoai vi c Thng phu Pierbattista Pizzaballa, c S than Toa Thanh Leopoldo Girelli. Tnh trang tai mien Gaza va viec giang day tai cac trng Cong giao se la hai e tai chnh cua cac cuoc trao oi. Ngoai ra, khi tnh hnh cho phep, oan cac giam muc Au My va Nam Phi se vieng tham Thanh a.

(Sir 8-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page