Benh vien da chien

tr giup 8 trieu ngi ngheo trong ai dch

 

Giao Hoi Malaysia: Benh vien da chien tr giup 8 trieu ngi ngheo trong ai dch.

Ngoc Yen

Vatican News 20-11-2020) - Qua to chc Caritas mi c thanh lap, Giao hoi dan than tr thanh benh vien da chien tr giup cho khoang 8 trieu ngi ngheo mi.

quoc gia a so theo Hoi giao nay, do ai dch, so ngi ngheo mi gia tang, gan 30 trieu ngi, khoang 20% dan so, trong o 8.2 trieu khong c tr cap xa hoi. Nhng ngi ngheo mi bao gom nhng ngi khong co quoc tch, lao ong nc ngoai, ngi t nan, nhng ngi khong co giay t ca nhan, nhng ngi vo gia c.

Cha Charles Bertille, Th ky ieu hanh Caritas Malaysia cho biet: "Trong boi canh nay, Giao hoi Malaysia cung cap cac nguon lc vat chat va tinh than, cac vien tr nhan ao cho ngi ngheo va nhng ngi au kho gia cuoc khung hoang sc khoe do s lay lan cua Covid-19. To chc Caritas, bieu hien cho s hien dien cua cong oan Cong giao Malaysia, muon to cho quoc gia a sac toc nay thay c khuon mat cua mot Giao hoi 'benh vien da chien', cham soc nhng ngi rot cung va ong gop ieu tot cho xa hoi".

Theo cha Th ky Caritas, trong s vu cua Giao hoi, a en luc phai u tien cho nhng khuon mat ngi ngheo mi, nhng ngi b anh hng bi ai dch. V the, sau hoi ngh toan quoc, Caritas a quyet nh xac nh va tiep can cac khu vc co nhng nhom ngi ang gap kho khan nhieu nhat.

Mot u tien khac c to chc Cong giao xac nh la tang cng quan he va hp tac vi cac nhom va to chc phi chnh phu, hoat ong trong mot mang li ao c, e nang cao cac ky nang va nguon lc. Theo cach nay, hieu qua cua cac can thiep at c nhieu hn, ap ng nhanh hn, m rong pham vi hanh ong, va phat trien tam thc ung ho a nguyen va chia se.

Cha Bertille lu y: "Dan than nay phu hp vi thong iep mi cua c Thanh Cha 'Fratelli Tutti', gi len mot nen van hoa gap g va oi thoai mang tnh xay dng va hoa nhap gia tat ca cac thanh phan van hoa cua xa hoi, mi goi tat ca nhng ngi thien ch xay dng. Trong mot boi canh a van hoa nh Malaysia, Giao hoi phai nhan thc c s a dang cua van hoa, ngon ng va nhu cau a phng. V vay, can phai thiet lap cac c cau Giao hoi linh hoat, thuc ay moi trng lam viec rong rai nhat co the, theo nguyen tac bo tr".

Cha Th ky ket luan: "Vi s gia tang cua cac tham hoa thien nhien va khung hoang xa hoi nh Covid-19, chung ta can phat trien cac mo hnh mang li va cong tac, trao quyen cho cac cong oan a phng, e tr thanh mot Giao hoi gan gui vi dan chung, vi mui chien".

Nh to chc bac ai mi ra i, Giao hoi Cong giao Malaysia muon ong gop vao s phat trien, cong ly, hoa bnh va thnh vng cua quoc gia. Vao thang 01 nam 2020, Hoi ong Giam muc Cong giao Malaysia, Singapore va Brunei, thanh lap Caritas Malaysia tai quoc gia co a so la ngi Hoi giao.

Malaysia la mot quoc gia a sac toc, a van hoa va a ton giao, co 32.7 trieu ngi, trong o 60% theo Hoi giao. Ngi Cong giao ch chiem 4% dan so.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page