c Thanh Cha mi goi Giao hoi My chau Latinh

co vo lien i gia ai dch

 

c Thanh Cha mi goi Giao hoi My chau Latinh co vo lien i gia ai dch.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 19-11-2020) - Trong s iep gi cac tham d vien hoi thao c to chc trc tuyen co chu e "Chau My Latinh: Giao hoi, c Giao hoang Phanxico va cac khung canh cua ai dch", c Thanh Cha noi rang "ben canh ai dch Covid-19, con co 3 te nan xa hoi khac - thieu mai nha, thieu at va thieu viec lam, va can ap lai nhng tn hieu nay cach quang ai va vi s quan tam ngay lap tc."

Hoi thao c to chc bi Uy ban Toa Thanh ve chau My Latinh va Han lam vien Toa Thanh ve Khoa hoc Xa hoi va Hoi ong giam muc My chau Latinh.

Muc tieu cua buoi hoi thao, nh c Thanh Cha neu len, la suy t va phan tch tnh hnh ai dch Covid-19 Chau My Latinh, hau qua cua no, va ac biet la cac ng loi hanh ong va giup lien i co the co, c phat trien bi tat ca nhng ngi la thanh phan cua luc a va det nen ve ep va hy vong cua no.

at ngi b gat ra ben le trung tam

Cam n cac nha to chc s kien, c Thanh Cha hy vong rang no se gi hng cho moi ngi lam viec e bao am cho moi ngi mot cuoc song xng ang, ac biet la nhng ngi ben le xa hoi. Giao hoi phai bat au cac suy t ve cac vung ngoai vi cua con ngi.

Chu ng cac tac ong

c Thanh Cha lu y rang ai dch gia tang cac van e va bat bnh ang xa hoi va kinh te. Khong phai tat ca eu co cac nguon lc can thiet e thc hien cac nguyen tac can ban e phong nga Covid-19: ho khong co nha e gi khoang cach xa hoi, khong co nc va cac san pham tay trung, khong co cong viec on nh bao am e chi tra cac dch vu. Ben canh o, ho con phai chu anh hng do he thong sinh thai quanh ho ang b huy hoai.

Chia se cm banh

Tat ca nhng ieu nay oi chung ta phai co s quan tam lien i va cac d nh sang tao e giam bt khung hoang. Ngai noi: "Trong Vng quoc cua Thien Chua, a bat au tren the gii nay, moi ngi co lng thc va con tha lai, to chc xa hoi da tren viec ong gop, chia se va phan phoi, ch khong phai s hu, loai tr va tch luy.

Hiep nhat tot hn xung ot

c Thanh Cha cung lap lai vi cac lanh ao chnh tr li mi goi nh hnh lai chnh tr, "mot n goi vo cung cao ca, mot trong nhng hnh thc quy gia nhat cua bac ai, bi v no tm kiem cong ch." Can "nhn nhan moi ngi nh anh, ch, em va tm kiem tnh ban lien i bao gom tat ca. Ngai keu goi cac chnh tr gia va Giao hoi tm cac giai phap cho cac cuoc xung ot ma cac dan toc My chau Latinh ang oi mat. Hiep nhat th tot hn xung ot.

Lien i la yeu thng

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi tat ca tiep tuc tm kiem nhng ngi can c giup , theo cach cua ngi Samaria nhan lanh, om lay nhng ngi yeu uoi nhat va xay dng mot nen van mnh mi bi v "ngi ta khong at c ieu thien cung nh tnh yeu, cong ly va lien i, mot lan mai mai, nhng no can c at c moi ngay." (Fratelli Tutti, 11) (CSR_8409_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page