c Thanh Cha gi s iep video

en To chc Lng Nong the gii

 

c Thanh Cha gi s iep video en To chc Lng Nong the gii.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 16-10-2020) - Nhan ky niem 75 nam ngay thanh lap to chc Lng Nong the gii (FAO), c Thanh Cha Phanxico a gi mot s iep video en cac thanh vien cua to chc nay cua Lien Hiep Quoc va noi rang: "Nhiem vu cua To chc Lng Nong the gii rat cao ep va quan trong, bi v quy v lam viec nham anh bai nan oi, mat an ninh lng thc va suy dinh dng."

Chu e cua Ngay Lng thc The gii nam 2020 la "Trong trot, nuoi dng, bao ton", va "Cung nhau. Hanh ong cua chung ta la tng lai cua chung ta".

c Thanh Cha ong y vi quan iem cua To chc Lng Nong the gii rang "ch san xuat lng thc thoi th cha u, ma ieu quan trong la am bao rang he thong lng thc phai ben vng va cung cap che o an lanh manh va de tiep can oi vi tat ca moi ngi." e lam c ieu nay, ac biet trong thi iem ai dch, cac to chc nh To chc Lng Nong the gii (FAO), Chng trnh Lng thc The gii (WFP) va Quy Phat trien Nong nghiep Quoc te (IFAD) a thuc ay nen nong nghiep ben vng va a dang, ho tr cac cong ong nho nong nghiep va hp tac phat trien nong thon cac nc ngheo nhat.

c Thanh Cha noi rang: "oi vi loai ngi, nan oi khong ch la mot tham kch ma con la mot noi xau ho. Nguyen nhan chu yeu la do s phan bo khong ong eu cac loai trai cay tren trai at, ben canh viec thieu au t vao lnh vc nong nghiep, hau qua cua bien oi kh hau va s gia tang xung ot cac khu vc khac nhau tren hanh tinh. Mat khac, hang tan thc pham b bo i. oi mat vi thc te nay, chung ta khong the vo cam hoac bat ong. Tat ca chung ta eu co trach nhiem."

Do o, c Thanh Cha keu goi: "cuoc khung hoang hien nay cho chung ta thay rang can co nhng chnh sach va hanh ong cu the e xoa nan oi tren the gii." Mot trong nhng e xuat c c Thanh Cha a ra e xoa bo nan oi vnh vien va ong gop vao s phat trien cua cac nc ngheo nhat la thanh lap mot "Quy the gii" bang so tien c s dung cho vu kh va cac khoan chi tieu quan s khac. Ngai noi rang: "Bang cach nay, se tranh c nhieu cuoc chien tranh va s di c cua nhieu anh em cua chung ta va gia nh cua ho, nhng ngi buoc phai ri bo nha ca va at nc cua ho e tm kiem mot cuoc song xng ang hn" (x. Thong iep Fratelli tutti, so 189 va 262).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page