Ngi Cong giao Nga

phan oi luat mi ve t do ton giao

 

Ngi Cong giao Nga phan oi luat mi ve t do ton giao.

Ngoc Yen

Moscow (Vatican News 26-09-2020) - Ngi Cong giao Nga lo ngai ve nhng thay oi oi vi luat t do lng tam va cac to chc ton giao, a c trnh len Duma Quoc gia hay con goi la Ha vien Nga.

D thao luat mi c e xuat bi Uy ban Quoc hoi ve Phat trien Xa hoi Dan s va Cac van e cua To chc Cong cong va Ton giao. Luat bat buoc cac linh muc va nhan vien cua cac to chc ton giao c ao tao nc ngoai phai c ao tao lai tai cac c s cua Nga.

Theo cha Kirill Gorbunov, Tong ai dien Tong giao phan c Me Moscow, luat bat buoc nh vay muc ch la e "loai tr cac t tng cc oan" trong noi dung giang day cua cac trng nc ngoai. Nhng cha Kirill noi: "Chung toi ong y rang cac linh muc en t ben ngoai e thc hien s vu cua ho Nga, c biet ve lch s, van hoa va truyen thong ton giao cua Nga, va cac v khong c truyen ba t tng cc oan. Tuy nhien, mien la cac v khong b vi pham th viec giam sat cac yeu to nay la nhiem vu cua chnh cac to chc ton giao". Theo y kien cua cha, nha nc co gang ieu chnh cac qua trnh nay, "trong moi trng hp se khong a ra cac giai phap hu hieu, trai lai no se dan en nhng mau thuan kho giai quyet".

Cha Kirill cung nhan manh rang "he thong ao tao trong Giao hoi Cong giao la thong nhat nghiem ngat... Chung toi co the chac chan rang nhng t tng cc oan b cam tuyet oi trong bat ky hoc vien van hoa Cong giao nao".

Hien tai, do s can thiep, phan oi cua cac cong oan ton giao tren cac phng tien truyen thong, a ngan chan no lc tiep tuc gia tang cac bien phap kiem soat oi vi cac ton giao cua chnh quyen. Thc te, qua trnh gia tang kiem soat nay cua chnh quyen a dien ra trong 5 nam qua, sau khi c thong qua vao nam 2015/2016 cai goi la "luat Jarovoj", chong lai cac bieu hien ton giao co thai o cc oan, dan en viec cam mot so ton giao hoat ong.

Bat ky s phe chuan nao oi vi nhng thay oi mi, von tao ra cac phan loai mi vi ten goi "thanh vien cua cong ong", se buoc tat ca cac to chc ton giao phai viet va ang ky lai quy che, va cho phep cac c quan co tham quyen ngan chan cac to chc ton giao va can thiep vao cuoc song cua cac tn o. Th thach nay a lap lai nhieu lan ke t cuoi nhng nam 1990, a thach o s kien tr cua cac cong oan. V ly do nay, mot so ton giao khong muon ang ky chnh thc, va ho b chnh quyen quay ray.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page