Cac giam muc Cuba thong bao cho c Thanh cha

ve tham trang tai ao nay

 

Cac giam muc Cuba thong bao cho c Thanh cha ve tham trang tai ao nay.

G. Tran c Anh, O.P.

Havana (RVA News 25-09-2020) - Cac giam muc Cuba a gi th thong bao cho c Thanh cha Phanxico ve tham trang thieu thon lng thc tram trong tai nc nay.

Cong thong tin "Diario de Cuba", Nhat Bao Cuba, co khuynh hng phe bnh nha nc, ang tin nay va cung bay to lo au ve nan thieu lng thc. Nhieu ngi dan Cuba hien nay gap rat nhieu kho khan trong viec kiem c lng thc va cac nhu yeu pham thng nhat. Th khong noi g ve la th mot nhom tn hu Cong giao Cuba gi cac v lanh ao Giao hoi tai nc nay, thnh cau cac v can thiep vi nha nc e so lng thc ma cac cong oan Cuba My gi giup dan chung trong nc c phan phat cho dan.

Phe oi lap phe bnh nha nc Cuba khong cho phan phat so lng thc ang c gi tai cang Mariel t trung tuan thang Tam nam 2020, so lng nay co the mu ch cho t nhat 15,000 gia nh ang gap kho khan ve lng thc v ai dch Covid-19.

(KNA 22-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page