Toa Thanh keu goi

quyen tiep can vac-xin Covid-19 cho tat ca moi ngi

 

Toa Thanh keu goi quyen tiep can vac-xin Covid-19 cho tat ca moi ngi.

Ngoc Yen

New York (Vatican News 23-09-2020) - Toa Thanh khang nh, s hu tr tue nham muc ch thuc ay li ch chung, ac biet trong thi iem ai dch Covid-19.

c Tong Giam muc Ivan Jurkovic, Quan sat vien Thng trc cua Toa thanh tai Lien Hiep Quoc a phat bieu nh tren, tai phien hop cua ai hoi ong Wipo-To chc S hu Tr tue The gii, hom th Hai 21 thang 9 nam 2020.

c Tong Giam muc nhac lai rang, s hp tac co the cu song va bien oi sc khoe cua hang ty ngi tren the gii, va phan ng oi vi cuoc khung hoang toan cau phai c thc hien a phng. e at c ieu nay, can phai co mot c s d lieu co ket cau tot, cho phep truy cap chnh xac cac thong tin ve viec xac nh vac-xin phong virus corona.

c Tong Giam muc noi: "Toa Thanh tai keu goi luat phap hoa cac sang che va quy tac th trng e am bao va khong tr thanh rao can cho viec tiep can thuoc, chan oan va thiet b y te-ve sinh". ai dien Toa Thanh noi them bang cach trch li cua c Thanh Cha: "Se rat buon neu thc te co s u tien vac xin phong Covid danh cho nhng ngi giau, bien no tr thanh tai san cua mot quoc gia, thay v cung cap cho moi ngi".

Tiep theo, Quan sat vien thng trc con nhac them, ngoai khung hoang sc khoe, cong ong quoc te cung ang phai ng pho vi cuoc khung hoang sinh thai, do bien oi kh hau. Do o, trong trng hp nay, oi mi cong nghe va chia se thong tin la "nen tang cho phan ng toan cau, hieu qua va lau dai vi bien oi kh hau va thuc ay phat trien ben vng", ac biet nhng ni can thiet nhat. (CSR_6803_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page