"An t luon la toi ac chong lai s song.

Khong the cha c

khong co ngha la cham dt cham soc"

 

"An t luon la toi ac chong lai s song. Khong the cha c khong co ngha la cham dt cham soc".

Vatican (Vatican News 22-09-2020) - "Samaritanus bonus" - Ngi Samaria nhan hau, th cua Bo Giao ly c tin c c Thanh Cha phe chuan, tai len an moi hnh thc "an t" va "tr t", va keu goi ho tr cac gia nh va cac nhan vien y te.

"Khong the cha c khong bao gi ong ngha vi khong the cham soc": ngi b benh nan y cung nh ngi chao i c d bao kho co the song sot eu co quyen c chao on, cham soc, yeu thng. Giao hoi phan oi viec co tr lieu khi khong con hy vong, nhng nhac lai nh mot "giao huan chac chan" rang "an t la mot toi ac chong lai s song con ngi"; "bat ky s hp tac trc tiep nao vao viec thc hanh an t eu la mot toi trong" ma khong mot c quan co tham quyen nao "co the ap at hoac cho phep mot cach hp phap".

o la nhng ieu c noi en trong tai lieu Ngi Samari nhan hau, th cua Bo Giao ly c tin ve "ve viec cham soc nhng ngi benh nang va giai oan cuoi i", c c Thanh Cha Phanxico phe chuan vao thang 6 va qua va c cong bo ngay 22 thang 9 nam 2020.

Tnh thi s cua van kien "ngi Samaria nhan hau"

Tai lieu tai khang nh lap trng a c Giao hoi nhieu lan trnh bay ve chu e nay; no can thiet v cang ngay cang co nhieu tin tc thi s ve van e tr t va v s m rong cua luat phap, ngay cang nhieu quoc gia cho phep ap dung an t va tr t cho nhng ngi b benh nang va cho ca nhng ngi n oc hoac co van e ve tam ly. Muc ch cua la th la cung cap nhng ch dan cu the e thc hien s iep cua Ngi Samari nhan hau. Ngay ca khi "viec cha lanh benh la khong the hoac khong the xay ra, th viec ong hanh ve mat cham soc y te, tam ly va tam linh la mot ngha vu khong the choi bo, v lam ngc lai se la hanh ong bo ri ngi benh mot cach vo nhan ao".

Khong the cha lanh nhng khong bao gi khong the cham soc

"Hay cha lanh neu co the, hay luon cham soc". Nhng li nay cua c Gioan Phaolo II giai thch rang khong the cha lanh khong bao gi ong ngha vi khong the cham soc. Cham soc cho en cung, " ben" benh nhan, ong hanh vi ho bang cach lang nghe ho, giup cho ho cam thay c yeu thng va quy men, la nhng g co the tranh c s co n, s hai, au kho va cai chet, va hau qua la tuyet vong: o la nhng yeu to ma ngay nay la mot trong nhng nguyen nhan chnh dan en yeu cau an t hoac tr t. ong thi tai lieu nhan manh rang "co nhieu vu lam dung c chnh cac bac s to cao rang a lay i mang song cua nhng ngi khong bao gi muon ap dung an t cho chnh ho". Toan bo tai lieu tap trung vao y ngha cua au n va au kho di anh sang cua Phuc Am va s hy sinh cua Chua Gie-su: "Ngi ta ch co the chu c au kho trong cuoc song khi co hy vong" va hy vong ma Chua Ki-to ban cho ngi au kho chnh la "s hien dien gan gui thc s cua Ngi". Cham soc giam au se khong u "neu khong co ai '' ben canh benh nhan va chng to cho ho thay gia tr oc nhat vo nh cua ho".

Gia tr bat kha xam pham cua s song

Th cua Bo Giao ly c tin khang nh: "Gia tr bat kha xam pham cua s song la mot chan ly c ban cua quy luat ao c t nhien va la nen tang thiet yeu cua trat t phap ly". "Giong nh khong the chap nhan ngi khac la no le cua chung ta, ngay ca khi ho yeu cau chung ta, th ngi ta cung khong the trc tiep la chon tan cong s song cua mot con ngi, ngay ca khi ho yeu cau". Giet chet mot benh nhan yeu cau c chet khong co ngha la "cong nhan quyen va anh gia cao s t chu cua ho", nhng trai lai, no co ngha la "xem thng gia tr cua t do, b ieu kien hoa manh me bi benh tat va au n, va gia tr s song cua ho". Khi lam nh vay, "ngi ta thay Chua quyet nh gi phut cua cai chet". V ly do nay, "viec pha thai, co y tr t va t sat au oc nen van minh nhan loai, lam cho nhng ngi thc hien nhng viec nay b thiet hai nhieu hn ca nhng ngi chu nhng hanh ong nay. Hn na chung la mot s t choi tuyet oi ang Tao Hoa".

Nhng tr ngai lam lu m gia tr thanh thieng cua s song

Tai lieu e cap en mot so yeu to lam han che kha nang hieu c gia tr s song. au tien la viec s dung mot cach phien dien khai niem "cai chet xng ang" khi lien ket no vi "chat lng cuoc song", vi quan iem nhan hoc thc dung. S song c coi la "xng ang" ch khi co mot so ac iem tam ly hoac the ly. Mot tr ngai th hai la s hieu sai ve "long trac an". Long nhan ai ch thc cua con ngi "khong bao gom viec gay ra cai chet nhng viec chao on ngi benh, nang ho" bang cach em en cho ho tnh cam va phng tien e giam bt au kho cua ho. Mot tr ngai khac na o la s gia tang cua chu ngha ca nhan, goc re cua "can benh tiem an nhat cua thi ai chung ta: s co n". ng trc cac luat le cho phep an t, "oi khi nay sinh nhng tnh trang tien thoai lng nan lien quan en ac tnh luan ly cua cac hanh vi o, trong thc te, o khong ch la nhng hanh vi can co e cham soc ngi benh, chang han nh tiep nc va cho ngi benh an trong tnh trang hon me khong co trien vong hoi phuc".

Huan quyen cua Giao hoi

oi mat vi s pho bien cua cac phac o y te ve giai oan cuoi cua cuoc song, "s lam dung quan iem ve an t ang b to cao rong rai hien nay" ma khong hoi y kien ##benh nhan hoac gia nh gay nen lo ngai. V ly do nay, tai lieu tai khang nh nh mot giao huan quyet nh rang "an t la mot toi ac chong lai s song con ngi", mot hanh vi "t ban chat la xau xa trong bat ky trng hp va hoan canh nao". Do o, bat ky s hp tac trc tiep nao cung eu la toi trong chong lai s song con ngi ma khong co tham quyen nao "co the ap at hoac cho phep mot cach hp phap". Do o, "nhng ngi phe chuan luat ve an t va tr t la ong loa vi toi trong" va "pham toi gay xi-cang-an v nhng luat nay gop phan lam bien dang lng tam, tham ch cua cac tn hu". Do o, giup t t la "mot s hp tac thai qua vao mot hanh ong bat hp phap". Viec ap dung an t van khong the c chap nhan ngay ca khi s tuyet vong hoac au kho co the giam nhe va tham ch khong quy trach nhiem ca nhan cho ngi yeu cau no. "Do o, ay luon la mot la chon sai lam" va cac nhan vien y te khong bao gi co the cong tac "thc hien bat ky hanh ong an t nao du ng s yeu cau, huong chi la ngi than cua ho". Do o cac luat hp phap hoa an t la khong ung. Nhng li cau xin cua nhng benh nhan benh nang cau xin cai chet "khong c" hieu la mot "bieu hien cua mot y muon thc s muon chet" ma la mot li cau xin giup va tnh thng.

Khong "co" ieu tr

Tai lieu giai thch rang "bao ve pham gia cua cai chet co ngha la loai tr s d oan ve cai chet cung nh s tr hoan no bang cai goi la ngoan co ieu tr", c thc hien bi phng tien y hoc hien ai, co the "tr hoan cai chet mot cach nhan tao, ma trong mot so trng hp benh nhan khong nhan c mot li ch thc s ". Va do o, trc mot cai chet khong the tranh khoi, "viec quyet nh t bo cac phng phap ieu tr ch giup keo dai tuoi tho mot cach bap benh va au n la ieu chnh ang", nhng khong dng nhng cham soc bnh thng ma benh nhan phai c co. Do o, viec t bo cac phng tien ac biet va khong can xng la the hien s chap nhan than phan con ngi khi oi mat vi cai chet. Nhng cung cap thc an va nc uong phai c am bao hp ly bi v "s cham soc c ban mot ngi phai nhan c la cung cap thc pham va chat long can thiet". ieu quan trong la cac giai oan danh rieng cho cham soc giam au, "mot cong cu quy gia va khong the thieu" e ong hanh cung benh nhan: viec ap dung cac phng phap ieu tr nay lam giam ang ke so ngi yeu cau an t. Trong so cac dch vu cham soc giam au, khong bao gi co the bao gom kha nang an t hoac tr t; tai lieu cung bao gom s ho tr tinh than cho ngi benh va gia nh cua ho.

Giup gia nh

Trong ieu tr, can e benh nhan khong cam thay mnh la ganh nang, nhng e ho "co s gan gui va yeu thng cua nhng ngi than yeu cua mnh. Trong nhiem vu nay, gia nh can s giup va phng tien ay u". Do o, ieu can thiet la cac quoc gia "tha nhan chc nang xa hoi c ban va nen tang cua gia nh va vai tro khong the thay the cua no trong lnh vc nay, bang cach cung cap cac nguon lc va cau truc can thiet e ho tr no".

Cham soc trc khi sinh va nhi khoa

Ngay t khi c thu thai, nhng a tre b d tat hay bat c dang benh ly nao "la nhng benh nhi nho be ma y hoc ngay nay luon co the ho tr va ong hanh theo cach tran trong s song." La th giai thch rang "trong trng hp mac cac benh ly trc khi sinh ma chac chan se dan en t vong trong mot thi gian ngan - va trong trng hp khong co cac lieu phap co kha nang cai thien tnh trang sc khoe cua nhng a tre nay, th chung khong nen b bo ri khong c tr giup, nhng chung phai c ong hanh cho en khi chet t nhien" ma khong b ngng cung cap dinh dng va nc. Nhng t nay cung co the c dung e ch mot so tin tc thi s gan ay. Tai lieu cung len an viec s dung "viec chan oan trc khi sinh, oi khi gay am anh" va nen van hoa thu ch vi tnh trang khuyet tat thng dan en viec la chon pha thai, ieu von "khong bao gi la hp phap".

a vao hon me sau

e giam au cho ngi benh, lieu phap giam au s dung cac loai thuoc co the gay mat y thc. Giao hoi "khang nh tnh hp phap cua thuoc an than nh la mot phan cua phng phap ieu tr danh cho benh nhan, e nhng giay phut cuoi i co the en trong s bnh an nhat co the". ieu nay cung ung trong trng hp cac phng phap ieu tr "a ngi benh en gan vi gi chet (dung thuoc an than giam au a vao hon me sau trong giai oan cuoi), luon luon, trong mc o co the, vi s ong y cua benh nhan". Nhng thuoc an than khong the c chap nhan neu no c s dung e gay ra "cai chet trc tiep va co y".

Trang thai thc vat hoac co y thc toi thieu

"Suy ngh cho rang nhng ngi con t th nhng khong con y thc la dau hieu cho thay ho khong con la mot con ngi vi tat ca pham gia cua ho" la suy ngh luon luon sai lam. Ngay ca trong tnh trang "thieu y thc keo dai, c goi la trang thai thc vat hoac trang thai y thc toi thieu", benh nhan "phai c cong nhan gia tr cua mnh va c ho tr cham soc ay u", co quyen c cung cap dinh dng va nc. Tai lieu tha nhan rang ngay ca khi "trong mot so trng hp, cac bien phap nay co the tr nen khong can xng", bi v chung khong con hieu qua hoac do cac phng tien e thc hien chung tao ra ganh nang qua mc. Van ban cho rang can phai cung cap "ho tr ay u cho cac thanh vien trong gia nh trong viec mang ganh nang keo dai khi ho tr ngi benh trong tnh trang thc vat".

S phan oi cua lng tam

Cuoi cung, la th yeu cau lap trng ro rang va thong nhat t pha cac Giao hoi a phng ve nhng van e nay, va mi goi cac c s y te Cong giao lam chng ta, han che cac hanh vi "ro rang la trai ao c". Cac luat chap thuan an t "khong tao ra cac ngha vu lng tam" nhng "chung gi len mot ngha vu nghiem tuc va chnh xac chong lai chung thong qua s phan oi cua lng tam". Bac s "khong bao gi ch la ngi thi hanh y muon cua benh nhan" nhng luon gi "quyen va ngha vu t do khong lam nhng ieu trai vi ieu tot lanh luan ly c lng tam nhan thay". Mat khac, can nhac lai rang khong ton tai "quyen t y nh oat tnh mang cua mnh, v vay khong nhan vien y te nao co the la ngi giam ho thc hien mot quyen khong ton tai". ieu quan trong la cac bac s va nhan vien y te phai c ao tao e co s ong hanh Ki-to giao oi vi ngi hap hoi, nh cac s kien kch tnh gan ay lien quan en dch Covid-19 a cho thay. oi vi nhng ngi yeu cau an t, s ong hanh thieng lieng va b tch "can la mot s gan gui luon luon mi goi hoan cai", nhng "khong c co c ch ben ngoai nao co the b hieu la ong thuan vi an t, v du nh lai, hien dien trong giay phut tr t c thc hien. S hien dien nay ch co the c hieu la s ong loa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page