Tang cng chong tham nhung tai Vatican

 

Tang cng chong tham nhung tai Vatican.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-09-2020) - Hom 18 thang 9 nam 2020, Bo trng kinh te cua Toa Thanh, linh muc Juan Antonio Guerrero, va ong Alessandro Cassinis Righini, quyen Tong kiem toan cua Vatican, a ky mot hiep nh cong tac vi nhau chat che hn trong cuoc chien chong tham nhung.

Hai c quan va noi se gia tang cong tac e phat hien nhng nguy c tham nhung va thc thi hu hieu cac qui luat ve s minh bach, kiem soat va viec thi au thau vi cac hp ong cong cong cua Toa Thanh va Quoc gia thanh Vatican mi c phe chuan.

Ong Cassinis cho biet ay la mot hanh vi cu the hn, chng to y ch cua Toa Thanh phong nga va bai tr hien tng tham nhung ben trong va ben ngoai Quoc gia thanh Vatican. Cac co gang nay a at c nhng ket qua quan trong trong nhng thang qua.

Ve phan cha Guerrero, dong Ten, ngi Tay Ban Nha, Bo trng Kinh te, nhan manh rang: "cuoc chien chong tham nhung, khong nhng la mot ngha vu luan ly, va la mot hanh vi cong ly, nhng con giup bai tr nan ph pham trong thi iem von a co kho khan ve kinh te do ai dch, gay thiet hai cho moi ngi, nhat la nhng ngi yeu the nhat, nh c Thanh cha Phanxico a nhieu lan nhan xet.

Hoi thang Sau nam 2020, mot bo qui luat duy nhat ve cac hp ong va au thau, a c ban hanh, ap dung cho cac c quan Toa Thanh va Quoc gia thanh Vatican ve s minh bach, kiem soat tap trung va canh tranh, trong cac thu tuc cho au thau, vi muc ch giup quan ly tot ep hn cac tai nguyen va giam bt nguy c tham nhung.

Ngoai ra, hoi thang Gieng nam 2019, c Thanh cha a phe chuan Quy che mi cua Van phong Tong kiem toan tai Vatican, nang c quan nay len hang tham quyen chong tham nhung, nh o tang cng cac chc nang cua c quan nay.

(Vatican News 18-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page