Ky ket hp tac mi

ve chong tham nhung tai Vatican

 

Ky ket hp tac mi ve chong tham nhung tai Vatican.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 20-09-2020) - Hom 18 thang 9 nam 2020, Phong Bao ch Toa Thanh a tin: Cha Juan Antonio Guerrero, Bo trng Bo Kinh te Toa Thanh va tien s Alessandro Cassinis Righini, Tong kiem toan vien a ky mot bien ban mi ve cuoc chien chong tham nhung.

Phong Bao ch Toa Thanh khang nh: "Hai C quan cua Toa Thanh se cong tac chat che hn na trong viec xac nh nhng nguy c tham nhung va thc hien hieu qua cac quy tac ve tnh minh bach, kiem soat va canh tranh cac hp ong cong cua Toa Thanh va cua Quoc gia Thanh Vatican gan ay a c phe duyet".

Nhan xet ve bien ban ky ket, ong Alessandro Cassinis Righini noi: "ay la mot hanh ong cu the cho thay y muon cua Toa Thanh trong viec ngan nga va chong hien tng tham nhung ben trong va ben ngoai Quoc gia Thanh Vatican, ieu a em lai nhng ket qua quan trong trong nhng thang va qua".

Cha Guerrero nhan manh: "Cuoc chien chong tham nhung, ngoai viec the hien mot bon phan ao c va mot hanh ong cong ly, con cho phep chong lang ph trong thi iem kho khan hien nay. Kho khan ac biet anh hng en nhng ngi ngheo kho nhat nh c Thanh Cha a nhieu lan nhac en".

Thang 6 nam 2020, luat ve au thau va hp ong a c c Thanh Cha thong qua, nham at ti mot s quan tr hu hieu hn cac tai nguyen cua Toa Thanh va tranh s ph pham cung nh tranh tham nhung. Luat au thau gom 86 ieu khoan ve s minh bach, kiem soat va canh tranh lien quan en cac hp ong cong cua Toa Thanh va Quoc gia Thanh Vatican. Con Luat th hai co 12 ieu khoan ve viec bao ve quyen tai phan cua Toa Thanh trong nhng trng hp tranh chap, kien tung.

Vao thang 01 thang 2019, c Thanh Cha a phe duyet Quy che mi cua Van phong Tong Kiem toan. Quy che tang cng chc nang cho Van phong Tong Kiem toan, tr thanh c quan chong tham nhung.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page