Tan Chu tch C quan au t Quoc gia Iraq

la mot Kito hu

 

Tan Chu tch C quan au t Quoc gia Iraq la mot Kito hu.

Ngoc Yen

Baghdad (Vatican News 17-09-2020) - Ba Suha Daoud Elias al Najjar, mot Kito hu Cane la Chu tch mi cua C quan au t Quoc gia Iraq, mot c quan quan ly cac nguon lc do cac nha au t nc ngoai cung cap, e phuc hoi kinh te quoc gia va tai thiet cac khu vc b tan pha do cac cuoc xung ot.

Viec bo nhiem ba Suha al Najjar la mot phan cua s thay oi ngi ng au cac to chc chnh phu, tai chnh, hanh chnh va quan s, nhng thay oi nay c thu tng Iraq Mustafa al-Kadhimi thc hien trong nhng ngay gan ay. Cuoc cai to nhan s cung a c thc hien trong viec thay the Thong oc Ngan hang Trung ng Iraq va viec bo nhiem Th trng mi cua Baghdad.

Ba Suha al Najjar la mot Kito hu Cane goc Karamlesh ong bang Nineveh, la ngi n duy nhat trong danh sach cac thanh vien mi cua ban ieu hanh c chon la bi ngi ng au chnh phu Iraq.

Vao thang 6 nam 2020, ong Mustafa al-Kadhimi cung a bo nhiem ba Evan Faeq Yakoub Jabro, thuoc Giao hoi Cong giao Cane lam ngi ng au Bo Di c va T nan trong tnh trang khan cap va tai nh c nhng ngi di c trong nc. Ba la giao s day mon sinh hoc, c gii chnh tr chu y v nhng hoat ong xa hoi danh cho the he tre, mot van e khan cap nhng thng b chnh quyen Iraq l la.

Theo cac nguon tin than can vi chnh phu, cac bo nhiem mi la viec thc hien li ha ve cai cach va chong tham nhung cua nhng ngi thi hanh phap luat, ngan chan ngi bieu tnh cac thanh pho Iraq trong hn mot nam qua. Theo nhieu nha quan sat, cac cuoc bieu tnh tren ng pho c anh dau bang bao lc cua bo may an ninh va cac nhom ban quan s chong lai ngi bieu tnh, dan en s sup o cua chnh phu tien nhiem do Adel Abdul Mahdi lanh ao.

Viec bo nhiem ngi ng au cac to chc chnh phu, tai chnh va quan s cua thu tng al Kadhimi a b ch trch gay gat t ong Muqtada al Sadr, ngi lanh ao phong trao Sadrist, ngi a thanh cong trong cuoc bau c chnh tr Iraq va qua (2018). Nha lanh ao Shiite, c coi la khong lien ket vi Iran, cao buoc chnh phu tiep tuc bo nhiem cac chc vu theo be phai.

Theo cac nguon tin cua Giao Hoi, ba Suha al Najjar a gap c Hong y Louis Raphael Sako, Thng phu Cong giao Cane Louis Raphael Sako vao th Hai ngay 14 thang 9 nam 2020, trc khi viec bo nhiem ba lam Chu tch C quan au t Quoc gia Iraq c cong bo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page