c Thanh Cha mi goi cac linh muc cao nien

va au benh ng s au kho

 

c Thanh Cha mi goi cac linh muc cao nien va au benh ng s au kho.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 17-09-2020) - Nhan dp cac linh muc cao nien va au benh cua mien Lombardi tham d ngay cau nguyen va huynh e danh cho ho tai en thanh c Me Caravaggio, c Thanh Cha Phanxico a gi th cam n tnh yeu trung thanh cua cac ngai, chng ta tham lang cua cac ngai oi vi Tin mng s song, va khuyen khch cac ngai ng s au kho, v Chua vac thap gia cung chung ta.

Ngay Linh muc cao nien va au benh cua mien Lombardi a c to chc t 6 nam nay. c Thanh Cha khen ngi s quan tam cua cac giam muc oi vi cac linh muc gia yeu. ong thi ngai khang nh "trong cau nguyen, lang nghe, dang cac au n" cac linh muc nay thc hien "mot tha tac vu khong phai la th yeu trong Giao hoi."

c Thanh Cha cung cam n hiep hoi UNITALSI, mot hiep hoi giup chuyen ch cac benh nhan i hanh hng, cac tnh nguyen vien giup cho cuoc gap g c tien hanh.

Cac linh muc cao nien va au benh la ky c song ong tren o tng lai Giao hoi c xay dng

Ngo li vi cac linh muc cao nien va au benh, c Thanh Cha noi: "Toi ac biet can cam n cac cha, cac anh em linh muc quy men ang song tuoi gia va gi phut kho khan cua benh tat. Toi cam n chng ta tnh yeu trung thanh cua anh em oi vi Thien Chua va Giao hoi. Toi cam n li loan bao tham lang ve Tin Mng s song. Toi cam n v anh em la ky c song ong ma tren o tng lai cua Giao hoi c xay dng."

ng lang ph thi gian danh cho chung ta

Nhac lai nhng han che ma moi ngi trai qua trong nhng thang ai dch khi khong the i lai, thieu tnh cam cua ngi than va ban be, s b nhiem virus, c Thanh Cha neu len bai hoc ma chung ta hoc c trong thi gian nay: "ng lang ph thi gian danh cho chung ta"; "hieu ve ep cua viec gap g nhau, cha lanh virus cua thoi t man."

Chua vac thap gia vi chung ta

Va c Thanh Cha khuyen khch: "oi vi i song linh muc cua chung ta, s yeu uoi cung co the "nh la trong lo luyen va nh dung dch kiem cua cac tiem giat" (Mal 3,2), trong khi a chung ta len cung Thien Chua, no tinh luyen va thanh hoa chung ta. Chung ta khong s au kho: Chua vac thap gia vi chung ta!"

Cau nguyen cho cac linh muc qua i v virus corona

Cuoi th, c Thanh Cha pho thac tat ca nhng ngi tham d Ngay linh muc cho c Trinh N Maria, va trong licau nguyen, ngai noi vi Me, Me cua cac linh muc, "nhieu linh muc a chet v virus va nhng ngi ang phuc hoi". (CSR_6678_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page