Giao phan San Francisco kieu Thanh The

phan oi han che c hanh Thanh le

 

Giao phan San Francisco kieu Thanh The phan oi han che c hanh Thanh le.

Hong Thuy

San Francisco (Vatican News 15-09-2020) - c Tong Giam muc cua San Francisco a keu goi tn hu Cong giao tham gia cac cuoc rc kieu Thanh The tren toan thanh pho vao ngay 20 thang 9 nam 2020. Cac cuoc rc nay se nhap chung vi nhau va cung nhau i ngang qua toa th chnh, trc khi c hanh Thanh le ben ngoai nha th chnh toa cua thanh pho. Cac cuoc rc kieu Thanh The mot phan la e phan oi cac han che cua thanh pho oi vi viec th phng cong cong.

Trong mot ghi chu gi cac linh muc hom 13 thang 9 nam 2020, c Tong Giam muc Salvatore Cordileone cho biet rang cac cuoc rc kieu Thanh The rieng biet se bat au tai cac giao x thanh Anthony, thanh Patrick va Sao Bien, va se quy tu tai quang trng United Nation, gan Toa th chnh San Francisco. Sau o, cac oan rc ket hp se i qua toa th chnh thanh pho e en Nha th c Maria len tri. Tai ay, cac linh muc se ong te vi c tong giam muc, c hanh Thanh le ngoai tri va gi khoang cach xa hoi.

S mau thuan trong lenh gi khoang cach cua chnh quyen thanh pho San Francisco

Th trng San Francisco, ong London Breed, a thong bao rang bat au t ngay 14 thang 9 nam 2020, cac ni th phng co the co 50 ngi tham d cac c hanh ton giao ngoai tri. Ngoai ra, cau nguyen rieng trong nha c phep, nhng ch c phep mot ngi mot lan. Trc ay, cac c hanh ton giao ngoai tri ch gii han 12 ngi, con tat ca cac c hanh trong nha b cam.

Trong khi o, cac khach san San Francisco c m ca tr lai hoan toan; cac phong tap the duc trong nha c m ca tr lai vi 10% sc cha; va hau het cac ca hang ban le c phep hoat ong vi 50% sc cha, trong khi cac trung tam thng mai b han che mc 25%. Cac phong tap the duc hoat ong trong cac toa nha chnh phu danh cho cac s quan canh sat va cac nhan vien chnh phu khac a m ca tr lai.

c tong giam muc cung lu y rang trong khi cac dch vu kinh doanh tiep xuc trc tiep vi khach, v du nh tiem lam toc, tiem lam mong va tiem mat-xa, cung se m ca tr lai vao ngay 14 thang 9, nhng "chung toi ch c mot ngi vao nha th cau nguyen moi lan".

c cha Cordileone cho biet cac linh muc trong tong giao phan moi Chua Nhat dang nhieu Thanh le ngoai tri va gi khoang cach e gi cac bien phap phong nga. Hoi thang 5 nam 2020, Tong giao phan a gi cho chnh quyen ke hoach an toan, neu ro cach the cac nha th co the m ca cho cac c hanh trong nha th cach an toan nhng thanh pho khong tra li ve ke hoach nay. (CNA 14/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page