Thanh le trc tuyen khong bao gi

co the thay the s hien dien

tham d trc tiep cua tn hu

 

Thanh le trc tuyen khong bao gi co the thay the s hien dien tham d trc tiep cua tn hu.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 14-09-2020) - Trong th gi cac Chu tch cac Hoi ong Giam muc, c Hong y Robert Sarah, Tong trng Bo Phung t va Ky luat b tch, khang nh rang Thanh le trc tuyen khong bao gi co the thay the s hien dien tham d trc tiep cua tn hu. Ngai mi goi cac tn hu tr lai Tham d Thanh le vi long khao khat ln hn va mi goi, khuyen khch cac anh ch em ang s hai hay t lau khong tham d Thanh le tr lai vi Thanh le.

Th cua c Hong y Sarah co ta e "Chung ta hay vui mng tr lai vi Thanh The!" c cong bo vi s ong thuan cua c Thanh Cha.

c Hong y Sarah viet: "ai dch do virus corona gay ra a tao ra nhng bien ong", khong ch trong cac moi quan he xa hoi va gia nh, "ma con trong i song cua cong ong Ki-to giao, bao gom ca chieu kch phung vu."

Nha th la nha; Thanh le la trung tam hoat ong va sc manh cua Giao hoi

Nha th c xay dng cho s hien dien cua cac gia nh con cai Chua. Trong thi gian ai dch, Giao hoi luon co y thc trach nhiem, lang nghe va cong tac vi chnh quyen dan s va cac chuyen gia, ngay ca a ra nhng quyet nh kho khan va au long la phai nh ch cac Thanh le trong thi gian dai. Tuy the, khi hoan canh cho phep, c Hong y khang nh rang "can khan thiet tr lai s bnh thng cua i song Ki-to giao vi nha th la nha va c hanh phung vu, ac biet la Thanh le, nh 'nh iem ma cac hoat ong cua Giao hoi hng en va ong thi cung la nguon sc manh cua Giao hoi' (Sacrosanctum Concilium, 10)."

Tr lai Thanh The vi long khat khao gia tang c gap Chua

Trong thi gian ai dch chung ta phai chap nhan xa cach ban thanh cua Chua, nh la thi gian "chay" Thanh The, nhng khi co the, c Hong y khuyen khch, "chung ta phai tr lai vi Thanh The... vi long khat khao c gia tang gap g Chua, vi Chua, lanh nhan Chua va mang Chua en cho anh ch em bang chng ta cua cuoc song tran ay long tin, cay va men."

Thien Chua khong hien dien "ao" nhng that s gia Dan Ngi

c Hong y nhan manh rang cac c hanh phung vu ma tn hu ch tham d trc tuyen "co nguy c lam chung ta xa ri cuoc gap g ca nhan va than mat vi Thien Chua nhap the", ang khong hien dien "ao" gia dan Ngi nhng that s. Do o khi cac bien phap c ap dung e giam nguy c lan truyen virus, moi ngi can tr lai cong oan,va mi goi va khuyen khch cac anh ch em ang s hai, mat can am, vang mat hay t lau khong tham d vao cong oan.

Khong "sang che" cac hnh thc phung vu

Mot iem ac biet c c Hong y nhac trong th la du tao ieu kien cho cac tn hu tham d Thanh le, cac muc t tranh cach th nghiem phung vu ngau hng va can ton trong cac quy luat trong sach phung vu. c Hong y nhan manh quyen c rc va chau Thanh The cua tn hu theo cach thc c quy nh, khong co gii han, tham ch vt qua nhng g c quy nh bi cac quy tac ve sinh c c quan cong quyen hoac Cac giam muc ban hanh." Nguyen tac chac chan e thc hanh ieu nay la vang phuc cac quy tac c Giao hoi, c giam muc e ra.

Giao hoi quan tam en cuoc song hien tai va n cu o cua con ngi

Ket thuc la th, c Hong y Tong trng Bo Phung t viet: "Giao hoi se tiep tuc yeu men toan the con ngi." Ngai noi rang trong khi s song hien tai cua chung ta la quan trong, th cuoc song vnh cu con hn the na; va do o, "Giao hoi hiep nhat viec loan bao va ong hanh hng ti s cu roi i i cua cac linh hon vi s quan tam can thiet en sc khoe cong ong." (CSR_6565_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page