Chua Nhat 13 thang 9 nam 2020

toan the gii lac quyen giup Thanh a

 

Chua Nhat 13 thang 9 nam 2020 toan the gii lac quyen giup Thanh a.

Hong Thuy

Jerusalem (Vatican News 12-09-2020) - Cac Ki-to hu tren toan the gii c mi goi ong gop cho cuoc lac quyen v Thanh a c to chc vao Chua Nhat 13 thang 9 nam 2020. Cuoc lac quyen hang nam la nguon ho tr chnh giup cac Ki-to hu tai Thanh a co the tiep tuc lai ni nay e song c tin va lam chng ta cho Chua, cung nh giup cho cac tn hu hanh hng Thanh a.

Chua Nhat ngay 13 thang 9 nam 2020 la ngay lac quyen hang nam e ho tr hoat ong cua cac tu s Phanxico ang giup Thanh a. Ngay nay c to chc hang nam vao th Sau Tuan Thanh 10 thang 4 nam 2020, nhng v do ai dch, cuoc lac quyen c di lai en ngay 13 thang 9 nam 2020.

Giup Ki-to hu lai Thanh a va can am lam chng cho c tin

Cuoc lac quyen c dung e tr giup cac trng hoc va cac Ki-to hu tai Thanh a, tao cac cong an viec lam va nha cho ho. Bang cach nay, cac Ki-to hu tai ay c giup e tiep tuc lai Thanh a e can am song c tin cua mnh.

Cac tu s Phanxico cung bao tr va duy tr cac ni thanh tai vung at Chua Gie-su a song va giup cho tn hu khap ni tren the gii en cau nguyen va hoi sinh c tin cua ho khi en knh vieng nhng ni thanh.

Tnh canh hien tai kho khan cua Ki-to hu tai Thanh a

Noi ve tnh canh hien tai t khi ai dch bung no, cha Francesco Patton, be tren dong Phanxico tai Thanh a, noi rang "that khong may, t khi ai dch bung no, khong co cac tn hu hanh hng na... Chung toi la mot thieu so nho be Thanh a va chung toi song nh s giup va ho tr cua toan the gii..."

Cha Patton giai thch v khach hanh hng khong the en Thanh a, cac Ki-to hu lam viec trong nganh du lch va khach san, cung nh ban o lu niem bang go o-liu b anh hng nang ne. Cha hy vong khach hanh hng co the tr lai Thanh a sm e cac Ki-to hu co the tr lai cong viec cua ho.

Thien Chua yeu ngi vui ve cho i

Moi ngi c mi goi ong gop nhng g ho co the cho cuoc lac quyen vao Chua Nhat 13 thang 9 nam 2020, trong Thanh le hay bang cach chuyen khoan qua ngan hang. Cha Patton noi: "That s la Chua yeu ngi cho i cach vui ve va cung ung , nh sach Cong vu Tong o nhac nh, cho th co phuc hn la nhan."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page