Vatican phat hanh b th

vinh danh cac anh hung trong ai dch

 

Vatican phat hanh b th vinh danh cac anh hung trong ai dch.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 12-09-2020) - Th Nam 10 thang 9 nam 2020, Bu ien Vatican a cho phat hanh mot so tem ghi nh cac s kien quan trong trong giao huan cua c Thanh Cha, nh Nam danh cho Laudato S va 50 nam quan he ngoai giao gia Toa Thanh va B Bien Nga, ac biet b th vi noi dung vinh danh cac v t ao va anh hung trong ai dch.

Cha Francesco Mazzitelli, Pho Van phong Bu ien Vatican cho biet: "Mot mau b th ng hang khong c lay cam hng t nhng li cua c Thanh Cha Phanxico trong cac Thanh le tai Nha nguyen Thanh Marta. Trong mot so Thanh le, c Thanh Cha a bay to long cam phuc va tng nh en cac v anh hung va t ao cua virus corona. V the, tren mat b th danh e vinh danh nhng ngi a dan than trong ai dch, chung toi mieu ta mot n y ta, mot bac s va mot linh muc ang cham soc mot benh nhan". Cha Mazzitelli giai thch: "c Thanh Cha a liet ke nhng anh hung nay gom cac nhan vien don dep trong benh vien va ca cac nha bao, nhng ngi phai oi mat vi nhieu tnh huong nguy hiem e pho bien tin tc va loan truyen tnh hnh thc te cho moi ngi".

Nh vay mot b th danh cho ng hang khong c chon e thc hien s vinh danh nay. Theo Pho Van phong Bu ien Vatican, ay khong phai la mot con tem, ma la mot b th co in san bu ph co nh, c thiet ke e gi qua ng hang khong.

Cac phat hanh khac lien quan en ky niem mot 100 nam cong bo Thanh Ephrem x Syria la Tien s Giao hoi, Nam ac biet danh rieng cho Thong iep Laudato Si', 100 nam thanh lap Tong o Bien va ky niem 50 nam quan he ngoai giao gia Toa thanh va B Bien Nga.

Cha Francesco Mazzitelli giai thch: "Tem ky niem quan he ngoai giao gia Toa Thanh va B Bien Nga la con tem chung au tien gia Toa thanh va mot quoc gia chau Phi. Mot con tem, nh c Thanh Cha a noi, c s dung e xay dng cac moi quan he than thien, loan tryen tnh yeu bao gom, khong loai tr".

Pho Van phong Bu ien Vatican nhan manh viec phat hanh tem cua Toa Thanh co nhiem vu truyen at va pho bien giao huan cua c Giao Hoang, va nh the mot con tem bu chnh cung tr thanh bieu tng cua mot s iep c truyen i khap moi ni tren the gii.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page