Mot Giam muc Malaysia tr thanh thanh vien

cua Uy ban Ke hoach Thong nhat Quoc gia

 

Mot Giam muc Malaysia tr thanh thanh vien cua Uy ban Ke hoach Thong nhat Quoc gia.

Ngoc Yen

Kuching (Vatican News 10-09-2020) - "Toi song chc vu nay nh mot s phuc vu cho cong ch e giup chnh phu thuc ay hoa bnh, hoa hp, hieu biet, lien i va lam viec v s phat trien". c cha Simon Peter Poh Hoon Seng, Tong Giam muc Kuching a tuyen bo nh tren trc viec ngai c bo nhiem lam thanh vien cua Uy ban Lien bang ac biet ve Ke hoach Hanh ong Thong nhat Quoc gia (2021-2025).

c Tong Giam muc la mot trong 20 ai dien cua Sarawak, bang duy nhat cua Lien bang Malaysia co nhieu Kito hu. Uy ban Chnh phu ac biet, bao gom cac nha lanh ao xa hoi dan s, cac chnh tr gia, cac nhan vat noi bat trong the gii van hoa va ton giao, co nhiem vu tr giup va ho tr Bo Thong nhat Quoc gia trong cac hoat ong, nham tang cng s hoa hp gia ngi dan trong xa hoi a van hoa, a sac toc va a ton giao cua Malaysia. Uy ban phu hp vi nguyen vong cua chnh phu nham cung co s thong nhat quoc gia lam nen tang cua nen kinh te, chnh tr va s on nh xa hoi cua Malaysia.

Gan ay, chnh phu Malaysia a phat ong mot cuoc tham do gia ngi dan e thu thap nhng ong gop va y tng ve Ke hoach Hanh ong Thong nhat Quoc gia (2021-2025), cho viec ap dung "Rukun Negara-Cac Nguyen tac Quoc gia", cung nh e xuat cac chng trnh, sang kien va hoat ong phu hp thuc ay s lien i. Tai lieu "Cac Nguyen tac Quoc gia" la tuyen ngon triet ly c phe chuan khi "Ngay Quoc gia" c tuyen bo trong nam 1970.

c cha Seng la ngi c cac nha lanh ao ton giao va chnh tr anh gia cao, do cac hoat ong dan than duy tr cac moi tng quan tot ep lien ton va cac to chc khac. Trong thi gian qua, dan than cua ngai a c ghi nhan trong cac chng trnh va hoat ong cai thien xa hoi, thuc ay s hoa hp gia nhng ngi theo cac tn ngng khac nhau.

Sarawak la bang ln nhat trong Lien bang Malaysia va la bang duy nhat Malaysia co so ngi Kito hu ong nhat (42.6%), nhieu hn so vi Hoi giao (32.2%)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page