c Thanh Cha tiep cac tham d vien

d an "Snapshots from the borders"

 

c Thanh Cha tiep cac tham d vien d an "Snapshots from the borders".

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 10-09-2020) - Tra ngay 10 thang 09 nam 2020, trong cuoc gap g cac tham d vien cua d an "Snapshots from the borders" do ong Salvatore Martello, Th trng ao Lampedusa va Linosa hng dan, c Thanh Cha khen ngi sang kien co vo s thong hieu sau sac hn ve tnh trang di dan, giup cho xa hoi chau Au oi pho vi cac thach o cua van e di dan hien nay cach nhan van va co phoi hp hn., va mi goi bien cac bien gii thanh khong gian hieu biet lan nhau.

D an "Snapshots from the borders" keo dai ba nam, c Lien minh chau Au ong tai tr va c ieu hanh bi 35 oi tac, chnh quyen bien gii a phng va cac to chc xa hoi dan s.

D an ghi nhan cac tieng noi va kinh nghiem tai cac mien bien gii, nham gia tang s hieu biet can thiet cho cac nha hoach nh chnh sach cua chau Au, cua cac quoc gia va a phng va d luan ve s phu thuoc lan nhau tren mc o toan cau, ieu quyet nh cac lan song di c en cac nc chau Au.

Khong ai co the th trc tham canh cua di dan

Trong bai noi chuyen vi phai oan, c Thanh Cha nhan nh rang hien trang di dan hien nay rat phc tap va thng co nhng tac ong ln. Ngai noi: "Nhng thach thc rat a dang va chat van tat ca moi ngi. Khong ai co the th trc nhng tham canh cua con ngi van tiep tuc dien ra cac khu vc khac nhau tren the gii. Trong so nay, chung ta thng b chat van bi nhng g xay ra a Trung Hai, mot vung bien bien gii, nhng cung la ni gap g cua cac nen van hoa."

Tnh lien i cu the va chia se trach nhiem

ng trc cac thach o nay, c Thanh Cha nhan nh rang tnh lien i cu the va chia se trach nhiem ca mc o quoc gia va quoc te la ieu can thiet; can cung nhau hanh ong, ch khong the hanh ong n oc. Va ngai cung nhan manh rang can thay oi cach nhn va cach noi ve tnh trang di dan: phai at con ngi, cac khuon mat, lch s trung tam.

c Thanh Cha cung nhan manh en tam quan trong cua cac sang kien co gang e xuat cac cach tiep can khac nhau, lay cam hng t van hoa gap g, la ieu m ra con ng hng ti mot chu ngha nhan van mi; chu ngha nay khong ch la mot triet ly song, ma con la mot tinh than va mot phong cach ng x.

Bien cac rao can bien gii thanh cac ca so, khong gian e hieu biet lan nhau

Cuoi cung c Thanh Cha mi goi cac c dan cua cac thanh pho va cac mien at bien gii hay bien cac rao can bien gii thanh cac ca so, khong gian e hieu biet lan nhau, cua s phong phu ho tng va hiep thong trong a dang. (CSR_6506_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page